Utträde ur kassan ska alltid meddelas skriftligt. Att avsluta medlemskap i förbund betyder inte automatiskt att också medlemskap i kassan avslutas.

Utträde ur kassan

Om du är medlem både i förbund och i arbetslöshetskassa och vill avsluta båda medlemskap, skicka ett meddelade till ditt förbund och anmäla att du vill avsluta medlemskap i förbund och i kassan. Om du skickar ett meddelande där du endast anmäler om avslutande av medlemskap i förbund, håller vi ditt kassamedlemskap i kraft tills vi fått din bekräftelse på huruvida du också vill avsluta ditt medlemskap i kassan. 

Kontaktuppgifter till förbund

Om du är medlem endast i arbetslöshetskassan kan du anmäla om ditt utträde genom att skicka ett fritt formulerat meddelande till exempel på WebKassan eller med e-post. 

Anmäl i ditt meddelande

  • personuppgifter
  • önskat datum då du vill utträda ur kassan (utträdesdatum)

Det är också möjligt att retroaktivt avsluta medlemskap i kassan. Om du vill utträda retroaktivt, utbetalas de redan betalda medlemsavgifter inte tillbaka till dig.

Uteslutning ur kassan

Du kan uteslutas ur arbetslöshetskassan om du

  • inte betalat din medlemsavgift till kassan
  • vid ditt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter
  • svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek
  • haft företagsverksamhet på heltid i över 18 månader
  • fyllt 68 år

Om du uteslutas ur kassan på grund av obetalda medlemsavgifter eller svikligt förfarande följer utkomstskydd som du redan ackumulerat aldrig med dig till en ny arbetslöshetskassa. Läs mera om byte av kassa.