Du ska göra ett skriftligt alterneringsavtal om alterneringsledighet och dess tidpunkt med din arbetsgivare. Alterneringsledighet grundar sig på frivillighet. Arbetsgivaren kan med andra ord vägra att bevilja ledighet.  

Alterneringsledighetens längd kan vara 100–180 kalenderdagar
Ledighet ska tas ut i en period. 

Vikarie

Arbetsgivaren ska anställa en arbetslös arbetssökande som vikarie för den tid du är alterneringsledig, men inte nödvändigtvis för samma uppgifter. Vikarien ska vara arbetslös arbetssökande hos TE-byrån. 

Som vikarie ska anställas en person som 

  • varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrå i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregått vikariatet eller
  • inte fyllt 30 år och som nyligen avlagt yrkes- eller högskoleexamen eller
  • är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar. 

Som vikarie kan också anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos kommunförsök med sysselsättning om förutsättningarna uppfylls. 

Vikariens arbetsavtal ska lämnas in till TE-tjänster före alterneringsledighetens början eller omedelbart efter ledighetens början.