Rörlighetsunderstöd kan inte utbetalas om

 • du lämnar arbete eller genom ditt eget förfarande orsakar att arbetet upphör inom 2 månader från det att anställningen börjat
 • arbetet och lönebetalningen har avbrutits för minst en hel dag 
 • du får lön för uppsägningstid eller motsvarande ersättning
 • du får lön för semestertid som grundar sig på heltidslön
 • du får ekonomisk förmån som grundar sig på ett avtal mellan du och din arbetsgivare som gjorts i samband med upphörande av anställningen eller motsvarande arrangemang 
 • du får invalidförmån eller rehabiliteringspenning
 • du får moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning eller du har beviljats ledighet på grund av graviditet och förlossning eller vård av barn
 • du får specialvårdspenning
 • du får ersättning för inkomstbortfall enligt lagen om trafikförsäkring, olycksfallsförsäkring eller militärskadelagen
 • du får arbetslivspension
 • du får ålderspension eller förtida ålderspension
 • du får avträdelsestöd för lantbruksföretagare

Om anställningen som ligger till grund för rörlighetsunderstödet upphör innan den varat två månader, återkräver vi den redan utbetalda förmånen tillbaka.