Om du är missnöjd med arbetslöshetskassans beslut kan du söka ändring i beslutet.

Bifogat med varje arbetslöshetskassans beslut skickas en anvisning om hur man kan söka ändring i beslutet hos besvärsnämnden för social trygghet. Besväret ska dock lämnas in till arbetslöshetskassan.

Det är inte möjligt att direkt söka ändring i TE-byråns utlåtande. Om du är missnöjd med utlåtandet ska du ansöka om förmån och söka sedan ändring i arbetslöshetskassans beslut som grundar sig på TE-byråns utlåtande.

Besväret ska vara inlämnat till kassan senast den trettionde (30:e) dagen från den dag du tagit del av beslutet. Om beslutet har skickats i posten, anses du ha tagit del av beslutet senast den sjunde (7:e) dagen efter det att beslutet postades. Om beslutet har skickats till dig elektroniskt anses du ha tagit del av beslutet den dag då du har öppnat beslutet.

I besvärsskriften ska uppges:

  • det beslut i vilket du söker ändring (beslutnumret),
  • när du har delgivits beslutet, 
  • vilka punkter i beslutet du kräver ändring i,
  • vilka ändringar du kräver i beslutet,
  • motiveringar till dina krav på ändringar, 
  • ditt namn, din hemkommun, din postadress och ditt telefonnummer för kontakt i ärenden som gäller handläggningen och framstegen av ditt besvär.

Du kan skicka besväret till arbetslöshetskassan i posten eller det är också möjligt att lämna in besväret elektroniskt på WebKassan som ett meddelande eller som en bilaga. Om du skickar ditt besvär per post, ska du skicka det i tid så att besväret eller meddelande om dess ankomst är framme innan besvärstiden löper ut.

När arbetslöshetskassan tar emot ditt besvär, granskar vi först om vi kan rätta beslutet enligt dina krav. Om beslutet kan rättas, behandlas ditt ärende på nytt och du får ett nytt överklagbart beslut. 

Om beslutet inte kan rättas enligt dina krav, lämnar vi in din besvärsskrift och arbetslöshetskassans utlåtande om besväret till besvärsnämnden för social trygghet. Du får en kopia av alla dokument som skickas till besvärsnämnden och du har också en möjlighet att lämna in ditt eget utlåtande om dessa dokument till besvärsnämnden. 

Om du är missnöjd med beslut som besvärsnämnden för social trygghet har gett kan du söka ändring i beslutet hos försäkringsdomstolen. Besväret som riktas till försäkringsdomstolen ska också lämnas in till arbetslöshetskassan. Försäkringsdomstolens beslut kan inte överklagas.