Har förmån betalats utan grund eller för mycket måste arbetslöshetskassan återkräva den tillbaka.

När överbetalningen har kommit fram får du ett hörandebrev

Om förmån har utbetalats utan grund eller mera än du enligt lagen skulle vara berättigad till räknar vi överbetalningens belopp. Efter det skickar vi dig ett hörandebrev gällande återkrav. 

I hörandebrevet redogörs

  • för vilken tid förmån har utbetalats för mycket 
  • vad är överbetalningens belopp (brutto, netto)
  • vad är orsaken till att du inte har rätt till den utbetalda förmånen

Om du fått ett jakande beslut i samband med den felaktiga utbetalningen ber vi i hörandebrevet också ditt samtycke till att beslutet kan rättas. Om du inte ger ditt samtycke till att beslutet rättas ber kassan besvärsnämnden för social trygghet att undanröja beslutet och behandlingen av återkravet fortsätter när besvärsnämnden har undanröjt det felaktiga beslutet. 

Hörandebrevet kan inte överklagas och det är inte möjligt att söka ändring i hörandet eftersom kassan ger ett överklagbart beslut om återkrav (eller beslut om att återkravet frångås) först efter att vi fått ditt svar på hörandet.

Svara på hörandebrevet

Du ska ge ditt svar på arbetslöshetskassans hörande. I ditt svar kan du ta ställning till

  • om du anser att överbetalningens orsak och belopp är rätta 
  • om du anser att återkravet ska helt eller delvis frångås på grund av din ekonomiska situation
  • i hur många betalnignsrat är du redo att betala pengarna tillbaka.

Frångående av återkravet på grund av skälighet förutsätter att du inte ens på lång sikt har råd till att betala överbetalningen tillbaka. Återkravet kan inte frångås på grund av tillfälligt betalningsoförmåga. Oavsett den ekonomiska situationen kan återkravet inte frångås på grund av skälighet när återkravet anses ha orsakats av förmånstagarens svikligt förfarande. 

Om du anser att återkravet ska frångås på grund av din ekonomiska situation, bifoga en utredning om din ekonomiska situation till ditt svar.  Ge utredningen med blanketten som du hittar nedan. Om du får utkomststöd skicka också ditt senaste beslut om utkomststöd till arbetslöshetskassan. 

Beslut om återkrav

När du har gett ditt svar på hörandebrevet ger vi ett korrigerat förmånsbeslut och ett överklagbart beslut om återkrav (eller beslut om att återkravet frångås). Tillsammans med beslutet skickas vid behov också referensbankgiro för återbetalning. 

Om du är missnöjd med beslut om återkrav kan du söka ändring i beslutet anvisningarna som skickas bifogat med beslutet. I så fall börjar återkravet först efter ditt besvärsärende har behandlats. Läs hur du söker ändring i beslutet.

Utredning om sociala och ekonomiska omständigheter

Om du anser att återkravet ska frångås på grund av din ekonomiska situation bifoga till ditt svar en utredning om din ekonomiska situation med denna blankett.