För att få arbetslöshetsdagpenning förutsätts att du har under din medlemstid i kassan uppfyllt ett arbetsvillkor. Medlemskap i förbundet påverkar inte din rätt till arbetslöshetsskydd.

Arbetsvillkoret uppfylls när du under en granskningsperiod på 28 månader före arbetslösheten eller permitteringen har arbetat i minst 26 veckor (dvs. 6 månader). I arbetsvillkoret räknas med alla kalenderveckor under vilka du arbetat åtminstone 18 timmar i veckan

OBS! Arbetsvillkoret förlängs och ändras till eurobaserat från och med den 2.9.2024. Medlemskapsvillkoret förlängs också till 12 månader i början av september.

Om du varit borta från arbetsmarknaden på ett arbetskraftspolitiskt godtagbart skäl kan arbetsveckor beaktas också för längre period än 28 månader. Den vanliga granskningsperioden på 28 månader kan förlängas med högst 7 år till exempel på någon av nedan nämnd orsak

  • heltidsstudier 
  • föräldraledighet
  • vård av barn som är under 3 år 
  • värnplikt eller civiltjänst 
  • sjukledighet eller rehabiliteringsstöd

Om du inte uppfyllt arbetsvillkor under din medlemstid i kassan, betalar FPA (oavsett ditt medlemskap i kassan) arbetslöshetsförmån tills du uppfyller ett arbetsvillkor i arbetslöshetskassan. 

När villkoret uppfylls förändras betalaren och du ska ansöka om dagpenning hos arbetslöshetskassa.