Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Du ska arbeta som löntagare för att bli medlem i kassan och få rätt till förmåner.

Företagsverksamhet som bisyssla vid sidan av lönearbete utgör inte ett hinder för medlemskap eller förmåner. Arbetslöshetsdagpenningens eller alterneringsersättningens belopp beräknas endast utgående från löneinkomster. Inkomster från företagsverksamhet som bisyssla kan däremot minska på förmånens belopp om företagsverksamheten fortsätter under arbetslöshet eller alterneringsledighet. Läs mera om inkomsternas påverkan till förmåner på sidan Arbete under arbetslöshets- eller permitteringstiden.

Om du arbetar som ArPL-försäkrad arbetstagare i din familjs eller makes/sambos företag och du själv inte har ägande av företaget betraktas du inte som företagare och du kan vara medlem i Hälsovårdens arbetslöshetskassa.  

Som företagare på heltid lönar det sig att försäkra dig i Företagarkassan. Företagare på heltid kan inte ansluta sig till Hälsovårdens arbetslöshetskassa.

Om du inleder företagsverksamhet på heltid kan du bevara rätten till löntagarens arbetslöshetsskydd under högst 18 månader räknat från företagsverksamhetens början. Om du anslutit dig till kassan som löntagare och inleder senare företagsverksamhet på heltid upphör din rätt till löntagarens arbetslöshetsskydd efter 18 månader. Vi rekommenderar att du ansluter dig till Företagarkassan genast när företagsverksamheten börjar eftersom företagarens arbetslöshetsskydd kan tjänas in endast som medlem i företagarkassan.

Vem är företagare?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som företagare personer som 

  • är skyldiga att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring för sin huvudsyssla, och
  • ArPL-försäkrad delägare eller företagares familjemedlem som
    • arbetar i ledande ställning (verkställande direktör, styrelseledamot) och äger ensam minst 15 % av företaget eller tillsammans med sin familj minst 30 % av företaget,
    • arbetar utan ledande ställning (som arbetstagare) och äger ensam eller tillsammans med sin familj minst 50 % av företaget.

När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar.  Indirekt innehav via andra företag beräknas om personen själv eller tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt.

Ytterligare uppgifter om företagarens arbetslöshetsskydd får du från företagarkassan

Familjemedlem

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som familjemedlemmar make/sambo samt barn och föräldrar som bor i samma hushåll.