Alterneringsledigheten avskaffas den 1 augusti 2024

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att avskaffa alterneringsledigheten. Alterneringsledigheten, som har möjliggjort att arbetstagare kan ta ledigt från sitt arbete i högst sex månader, avskaffas från och med den 1 augusti 2024.

Man kan fortfarande börja alterneringsledigheten senast den 31 juli 2024, och då kan alterneringsledigheten fortsätta som vanligt under hela den maximala perioden på 180 kalenderdagar. De sista alterneringsledigheterna kommer således att avslutas i slutet av januari nästa år. För att alterneringsledigheten ska anses påbörjad senast den 31 juli 2024, måste alterneringsavtalet lämnas in till TE-byrån senast den 31 juli 2024. Även vikariens anställningsavtal för alterneringsledigheten måste börja senast den 31 juli 2024.

Alterneringsledigheten avtalas skriftligen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Arbetsgivaren förbinder sig att anställa en vikarie som uppfyller kriterierna för en arbetslös arbetssökande. TE-byrån undersöker om villkoren är uppfyllda för både alterneringsledighetstagaren och vikarien. För detta ändamål behöver TE-byrån alterneringsavtalet, en kopia av vikariens anställningsavtal samt eventuellt en separat redogörelse för oavlönade frånvaroperioder och eventuell företagsverksamhet för den som tar alterneringsledighet.

Under alterneringsledigheten betalas alterneringsersättning. TE-byrån lämnar ett utlåtande om rätten till alterneringsersättning till arbetslöshetskassan. Det slutliga beslutet om alterneringsersättningen fattas av arbetslöshetskassan. Beslutet kan överklagas.