Regeringen föreslår att förhöjningsdelar till arbetslöshetsförmåner avskaffas

Regeringen har föreslagit att förhöjningsdelar till arbetslöshetsförmåner avskaffas från och med den 1.1.2025. För närvarande betalas arbetslöshetsdagpenning med förhöjningsdel när en person deltar i en sysselsättningsfrämjande service. Rörlighetsunderstöd betalas förhöjt när en person tar emot arbete eller utbildning som är belägen på över 200 kilometer från personens faktiska bostad.

Regeringens proposition om att slopa förhöjningsdelarna har publicerats. Enligt propositionen kan den förhöjda delen som betalas ut under tiden för sysselsättningsfrämjande service betalas ut fram till det att servicen upphör om servicen har inletts senast den 30.6.2026. Den förhöjda delen betalas dock alltid ut för högst 200 dagar. Om servicen ordnas som fristående helheter så att perioderna inte direkt följer på varandra skulle förhöjningsdelen eller den förhöjda förtjänstdelen inte betalas ut för perioder som börjar den 1.1.2025 eller senare. För service som påbörjas 1.7.2024 eller senare skulle betalningen av den förhöjda delen upphöra den 31.12.2024. 

Det har inte föreslagits någon övergångsbestämmelse för förhöjt rörlighetsunderstöd. Detta innebär att förhöjt rörlighetsunderstöd inte längre skulle kunna betalas ut under några omständigheter efter den 31.12.2024.  

Det är viktigt att notera att informationen i regeringens proposition är preliminär och kan ändras innan lagen stadfästs. Propositionen är kopplat till statens budgetförslag för 2025 och är avsett att behandlas i samband med detta.  

Vi kommer att följa framsteg av regeringens proposition och informerar våra medlemmar om eventuella förändringar och hur de påverkar arbetslöshetsförmåner.