Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on tiedonhallintalain tarkoittama tiedonhallintayksikkö. Tiedonhallintalain 28 §:n 1 momentin mukaan tiedonhallintayksikön on julkisuusperiaatteen toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä.

Tämän kuvauksen tarkoitus on avustaa yksilöitä ja yhteisöjä Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan kohdistuvien tietopyyntöjen tekemisessä. Tietopyyntö on viranomaisen asiakirjaan kohdistuva pyyntö, jossa pyynnön esittäjä pyytää saada tietoa viranomaisen asiakirjasta. Pyyntö voi koskea yksittäistä tietoa tai asiakirjaa, eri tietolähteissä olevasta tiedosta koostuvaa asiakirjaa tai laajempaa aineistoa. Tietopyyntö on julkisuuslain 13 §:n mukaan yksilöitävä riittävän tarkasti. Yksilöidyn pyynnön perusteella työttömyyskassa voi selvittää, mitä tietoa tai asiakirjaa pyyntö koskee.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa on yksityisoikeudelli¬nen yh¬teisö, jonka tehtävänä on työttömyyskas¬salain 1 §:n 1 momentin mukaisesti työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten järjestäminen jäsenilleen.

Julkisuuslain mukaan työttömyyskassa rinnastetaan viranomaiseen siltä osin, kun se käyttää julkista valtaa ja hoitaa julkista hallintotehtävää lain tai asetuksen perusteella. Käytännössä työttömyyskassa hoitaa julkista hallintotehtävää käsitellessään jäsentensä tietoja työttömyysturvalain ja vuorotteluvapaalain perusteella. Julkisuuslaki koskee siis kaikkea työttömyyskassan toimintaa, joka liittyy etuuksien järjestämiseen jäsenilleen. Tämän lisäksi työttömyyskassa käsittelee työntekijöidensä tietoja mm. työsopimuslain, työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain perusteella.

Tietojärjestelmät

Seuraavat Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan tietojärjestelmät sisältävät asiarekisteriin tai palveluiden tiedonhallintaan liittyviä tietoja:

  • Asianhallintajärjestelmä
  • Etuuksien maksatusjärjestelmä
  • Jäsenrekisteri
  • Sähköinen asiointipalvelu WebKassa
  • Henkilöstöhallinnon järjestelmät
  • Hallinnon järjestelmät

Tietojärjestelmien sisältämät tietoaineistot tietoryhmittäin ja hakutekijät

Tässä kuvauksessa tietoaineistolla tarkoitetaan asiakirjoista ja muista vastaavista tiedoista muodostuvaa, tiettyyn viranomaisen tehtävään tai palveluun liittyvää tietokokonaisuutta (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta [906/2019] 2 § 5 kohta).

Työttömyyskassan tietoaineistot on jaettu päätietoryhmiin, joita ovat palvelutuotannon tiedot sekä hallinnon ja tukitoimien tiedot.

Tietopyyntöjen yksilöimiseksi ja täsmällisten tietopyyntöjen mahdollistamiseksi alla olevassa taulukossa on lueteltu, minkä tyyppisillä hakutekijöillä on mahdollista hakea tietoja työttömyyskassan tietojärjestelmistä. Näillä hakutekijöillä tarkoitetaan tietoaineistojen sisältöä kuvaavia ja niihin kohdistuvia hakuja helpottavia tietoja. Hakutekijät eivät rajoita asiakirjajulkisuutta tai tiedonsaantia, vaan informoivat tietopyynnön tekijää siitä, minkälaisilla hakuja helpottavilla hakutekijöillä tietopyynnön kohteena oleva asiakirja on mahdollista tunnistaa niin, että tietopyyntöön voidaan vastata.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan järjestelmissä ei ole yleisesti käytettävissä olevia avoimia teknisiä rajapintoja.

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan käyttämät tietovarannot, niiden keskeinen sisältö ja hakutekijät on selvitetty alla.

 
 

Tietopyynnön tekeminen ja yhteystiedot

Jos haluat tehdä tietopyynnön, joka koskee tässä kuvauksessa mainittuja asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämiä tietoja, osoita tietopyyntö Terveydenhuoltoalan työttömyyskassalle:

Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan tietojärjestelmien sisältämien tietojen antamisesta päättää työttömyyskassa itse. Pyynnön vastaanottamisen jälkeen työttömyyskassa käsittelee tietojen luovutusasian voimassa olevan lainsäädännön mukaan ja antaa pyyntöön vastauksen lain edellyttämässä ajassa. Jos asiakirja on julkisuuslain mukaan salassa pidettävä, asiakirjaa ei luovuteta.