TERVEYDENHUOLTOALAN TYÖTTÖMYYSKASSAN SÄÄNNÖT

I LUKU
KASSAN TOIMIALA

1 §
KASSAN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

Kassan nimi on Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa, ruotsiksi Hälsovårdens arbetslöshetskassa; kassasta käytetään nimeä Tehyn työttömyyskassa. Jäljempänä näissä säännöissä sitä kutsutaan kassaksi.

Kassan kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja muiden kassan toimialaan kuuluvien lakisääteisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

II LUKU

JÄSENYYS

2 §
JÄSENYYDEN EHDOT

Kassan jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta ja joka on suorittanut terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon tai opiskelee kyseisten alojen ammatillista tutkintoa varten.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulo perustuu toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Kassan jäsen ei saa samanaikaisesti olla jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Kirjallinen hakemus kassan jäseneksi pääsemiseksi on toimitettava työttömyyskassalle tai hallituksen valtuuttamalle asiamiehelle postitse tai sähköisesti. Jäsenyyden hyväksyy kassanjohtaja tai jäsenasioita hoitava toimihenkilö tai hallituksen valtuuttama asiamies.

Kassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen henkilö on maksanut jäsenmaksua, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jona hän on kirjallisesti hakenut kassan jäsenyyttä.

3 §

KASSASTA EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota kassasta, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti työttömyyskassalle.

Kassan jäsenyys päättyy kuitenkin viimeistään sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta.

4 §

HUOMAUTUS, VAROITUS JA KASSASTA EROTTAMINEN

Kassanjohtaja voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen tai varoituksen taikka erottaa kassan jäsenyydestä sen,

1) joka jäseneksi liittyessään on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja

2) joka vilpillisesti on ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan; sekä

3) joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuja kuukauden kuluessa sen ajankohdan alusta, johon se kohdistuu, voi kassanjohtaja erottaa hänet kassan jäsenyydestä siitä päivästä, josta lukien jäsenmaksut ovat maksamatta.

Jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöneen jäsenen erottamispäätöksen voi tehdä myös jäsenasioita hoitava toimihenkilö tai hallituksen valtuuttama asiamies.

Kassanjohtaja voi erottaa kassan jäsenyydestä sen, joka on pysyvästi siirtynyt pois palkkatyöstä.

Yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää jäsenyytensä työttömyyskassassa korkeintaan 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien.

5 §

UUDELLEEN LIITTYMINEN

Jos jäsen kassasta erottuaan kuukauden kuluessa liittyy toiseen kassaan, jäsenen hyväksi lasketaan hänen työssäoloaikansa ja jäsenenä oloaikansa edellisessä kassassa työttömyyskassalaissa ja työttömyysturvalaissa säädetyllä tavalla.

Jos kassasta erotettu jäsen hyväksytään uudelleen jäseneksi, hänen hyväkseen ei lueta hänen aikaisempaa työssäoloaikaansa eikä jäsenenä oloaikaansa kassassa eikä aikaisemmin suorittamiaan jäsenmaksuja.

6 §

JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksu on Finanssivalvonnan vuosittain vahvistama euromäärä vuodessa.

Mikäli jäsen liittyy kassaan, eroaa tai erotetaan kassasta kesken kalenterivuoden, on jäsenmaksu jäsenenä oloaikaa vastaava osuus vuosijäsenmaksusta.

Jäsenmaksu on maksettava kassan hallituksen määräämällä tavalla ja aikana.

Kassalla on oikeus periä erääntynyt edelleen maksamaton jäsenmaksu kassan maksamasta työttömyysetuudesta tai muusta sen maksamasta etuudesta. Jäsenen pyynnöstä kassa voi periä etuudesta myös jäsenmaksun, joka on jo laskutettu, mutta ei vielä erääntynyt.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saada takaisin kassalle suorittamiaan jäsen maksuja, jotka kohdistuvat eroamis- tai erottamisajankohtaa edeltävään aikaan.

Jäsenmaksu, joka kohdistuu eroamis- tai erottamisajankohdan jälkeiseen aikaan, palautetaan jäsenen pyynnöstä. Jo maksettua jäsenmaksua ei kuitenkaan palauteta, jos palautettava summa on enintään 10 euroa.

7 §

JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

Jäsen ei voi vapautua jäsenmaksusta.

III LUKU

TYÖTTÖMYYSETUUTTA JA MUITA ETUUKSIA KOSKEVAT EHDOT

8 §

ETUUDET

Kassa myöntää ansioon suhteutettua työttömyyspäivärahaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kassa myöntää kassan maksettavaksi säädettyjä muita etuuksia niihin oikeutetuille kassan jäsenille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

IV LUKU

KASSAN HALLINTO

9 §

HALLINTOELIMET

Kassan hallintoelimet ovat kassan kokous ja hallitus.

10 §

KASSAN KOKOUS

Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää kassan hallitus.

Kassan jäsenyys tarkistetaan jäsenrekisterin perusteella. Kassan kokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan ratkaistaan valinta arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

11 §

KASSAN VARSINAINEN KOKOUS

Kassan varsinainen kokous pidetään joka vuosi marraskuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa kokouksessa on:

1) esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus,

2) vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös,

3) päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja tilinpito antavat aihetta,

4) päätettävä tilikauden tuloksen käsittelystä,

5) päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille,

6) päätettävä hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten vaalissa käytettävistä menettelytavoista,

7) määrättävä hallituksen puheenjohtajien ja muiden jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,

8) toimitettava neljän vuoden välein hallituksen puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaali, hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä vaali,

9) täydennettävä hallitusta tarvittaessa,

10) toimitettava kahden vuoden välein tilintarkastajien vaali. Tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi on valittu yhteisö, varamiehiä ei valita,

11) määrättävä jäsenmaksun perusteet,

12) päätettävä sijoitustoiminnan periaatteista sekä

13) käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäviksi ilmoitetut asiat.

Muita kuin edellä mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.  

12 §

KASSAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Kassan ylimääräinen kokous on pidettävä:

1) kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi,

2) kun Finanssivalvonta tai tilintarkastajat, jos heidän suorittamansa tilintarkastus antaa siihen aihetta, sitä vaativat, tai

3) kun vähintään kymmenesosa jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi.

Jos kassan jäsenten luku on vähentynyt alle 8 000, on kassan hallituksen viipymättä kutsuttava ylimääräinen kokous päättämään mihin toimenpiteisiin tässä tapauksessa on ryhdyttävä.

Jos kassan hallitus ilman laillista syytä kieltäytyy kutsumasta kassan ylimääräistä kokousta koolle, on Finanssivalvonnan toimitettava kutsu.

Kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei kokouksessa saa ottaa lopullisesti päätettäviksi.

13 §

KASSAN HALLITUS

Kassan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä 6 varsinaista jäsentä ja 6 heidän henkilökohtaista varajäsentään. Hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä kassan jäseniä.

Hallitus voi nimetä valiokuntia hallitustyöskentelyn avuksi. Hallitus määrää nimeämiensä valiokuntien tehtävistä erikseen

14 §

HALLITUKSEN TOIMINTA

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan ensimmäisen varapuheenjohtajan tai hänenkin estyneenä ollessaan toisen varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on paikalla.

Päätökset hallituksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Tehtäessä päätöstä varojen sijoittamisesta vaaditaan hallituksessa edellä mainitusta poiketen kahden kolmasosan määräenemmistö.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa ja se on tarkastettava viimeistään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

15 §

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa, että kassan asioita hoidetaan lain, kassan sääntöjen sekä kassan kokouksen päätösten ja sen vahvistamien toimintaohjeiden mukaisesti,

2) huolehtia kassan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä,  

3) tehdä kassalle sijoitussuunnitelma ja päättää kassan varojen sijoittamisesta tuottavasti ja turvaavasti kassan kokouksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti ja päättää 20 §:ssä tarkoitettujen lainojen ottamisesta,

4) määrätä etuuksien maksamisessa noudatettavista periaatteista,

5) ottaa ja erottaa kassanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdoista

6) nimetä varahenkilö kassanjohtajan ollessa estynyt hoitamaan tehtäväänsä,

7) valvoa jäsenrekisterin pitämistä,

8) kutsua koolle kassan kokous ja valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat,

9) antaa kassan kokoukselle kirjallinen lausunto ehdotuksista, jotka tilintarkastajat tai kassan jäsenet tahtovat saattaa kokouksen käsiteltäviksi,

10) laatia tilinpäätös ja toimintakertomus ja tehtävä esitys kassan ylijäämää tai alijäämää koskeviksi toimenpiteiksi,

11) laatia seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio,

12) toimittaa vuosittain Finanssivalvonnalle työttömyyskassalain rahoitusosuuksia koskeva hakemus,

13) antaa tarvittaessa valtuuksia kassan nimen kirjoittamiseen,

14) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona,

15) tehdä vuosittain esitys Finanssivalvonnalle jäsenmaksun suuruudesta, sekä

16) laatia strateginen suunnitelma ja valvoa sen toimeenpanoa,

17) päättää kaikista muista asioista, joista ei laissa, asetuksessa tai näissä säännöissä ole toisin määrätty.

16 §

KASSANJOHTAJA JA TEHTÄVÄT

Kassan vastuunalaisena toimihenkilönä on kassanjohtaja.

Kassanjohtajan tehtävänä on:

1) valvoa etuuksien maksamista,

2) huolehtia hallituksen päätösten toteuttamisesta sekä taloushallintoon ja muuhun toimintaan kuuluvien asioiden hoitamisesta,

3) valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat, raportoida hallitukselle tärkeimmistä kassan toimintaan ja talouteen liittyvistä tapahtumista,

4) huolehtia kassan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja kehittämisestä

5) edustaa kassaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muiden viranomaisten luona, sekä

6) toimittaa kaikki muut tehtävät, jotka hallitus hänen suoritettavakseen antaa.

17 §

KASSAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Kassan nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan hallituksen puheenjohtaja tai kassanjohtaja tai muu hallituksen siihen valtuuttama henkilö.

Velkasitoumuksiin vaaditaan kuitenkin hallituksen puheenjohtajan tai kassanjohtajan sekä yhden muun hallituksen jäsenen nimet yhdessä.

Työttömyyskassan päätös voidaan allekirjoittaa koneellisesti.

18 §

KOKOUSKUTSUT JA TIEDONANNOT JÄSENILLE

Kokouskutsut sekä muut kassaa koskevat, jäsenille tarkoitetut tiedonannot julkaistaan yhdessä tai useammassa jäsenten keskuuteen leviävässä lehdessä tai saatetaan hallituksen määräämällä muulla tavalla jäsenten tiedoksi vähintään kahta viikkoa ennen asianomaista määräpäivää.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus on vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta pidettävä kassan jäsenten nähtävinä kassan toimistossa.

19 §

LAINOJEN OTTAMINEN

Kassan hallituksella on oikeus ottaa tilapäisiä lainoja ainoastaan työttömyyspäivärahojen suorittamista varten ja pitkäaikaisia lainoja toimitilojen hankkimista varten, milloin niitä varten ei ole varoja käytettävänä.

20 §

TILINPÄÄTÖS

Kassan tilikautena on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja siihen liittyvät asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kassan kokousta.

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta kirjallinen tilintarkastuskertomus hallitukselle vähintään kahta viikkoa ennen sitä kassan kokousta, jossa tilinpäätöksen vahvistamisesta on päätettävä.

21 §

RAHASTOT

Kassan rahastona on tasoitusrahasto. Vuotuinen ylijäämä siirretään tasoitusrahastoon.

22 §

VAJAUKSEN TÄYTTÄMINEN

Jos tilinpäätös osoittaa vajausta, käytetään sen täyttämiseen tasoitusrahastosta enintään 50 prosenttia.

Ellei vajausta voida täyttää 1 momentissa mainitulla tavalla, vajaus täytetään työttömyyskassalain 21 ja 22 §:ssä mainitulla tavalla työttömyyskassojen tukikassan varoista ja valtion varoista myönnettävällä lisäosuudella.

V LUKU

ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

23 §

KASSAN VALVONTA

Kassan valvontaviranomainen on Finanssivalvonta.

24 §

KASSAN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Jos työttömyysturvalakia tai asetusta tai työttömyyskassalakia tai muuta kassan toimialaan kuuluvaa lainsäädäntöä muutetaan, kassan hallituksella on oikeus tehdä näihin sääntöihin vastaavat muutokset.

Näiden sääntöjen muuttaminen muussa kuin 1 momentissa mainitussa tapauksessa tai kassan purkamiseen muussa kuin 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vaaditaan, että asiasta on tehty päätös kassan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan äänten enemmistöllä.

25 §

VAROJEN LUOVUTUS KASSAN PURKAUTUESSA

Jos kassa on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, niin varat, jotka ovat jäljellä, kun velat on maksettu ja muut sitoumukset täytetty, luovutetaan purkamispäätöksen tehneen kassan määräysten mukaisesti kassan toimintaa lähellä olevalle yhteisölle käytettäväksi kassan entiseen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden talouden ja ammatillisen koulutuksen tukemiseen.