Ansiopäivärahan työssäoloehto muuttuu

Syyskuussa 2024 tulevat voimaan seuraavat työttömyysturvalain muutokset, joilla on merkittäviä vaikutuksia oikeuteen saada ansiopäivärahaa. Muutoksen myötä etuuden saamisen ehtona olevan työssäoloehdon pituus tuplaantuu ja se muuttuu europerusteiseksi.

Lain muutoksen myötä ansioturvan työssäoloehto alkaa kertyä sinulle 2.9.2024 lukien kunkin kalenterikuukauden aikana maksettujen palkkaeurojen mukaan, kun 1.9.2024 asti työssäoloehto kertyy kullakin kalenteriviikolla tehtyjen työtuntien perusteella. 

Nämä asiat muuttuvat 2.9.2024

  1. Ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi sinun pitää jatkossa tehdä kauemmin töitä. Ennen lakimuutosta ansiopäivärahaoikeuteen on riittänyt 6 kuukauden työskentely, mutta lakimuutoksen jälkeen tarvitaan 12 kuukautta työskentelyä.
  2. Tekemäsi työ luetaan työssäoloehtoon palkanmaksuperusteisesti eli se kohdennetaan lähtökotaisesti sille kuukaudelle, jonka aikana palkka on maksettu riippumatta siitä, milloin työ on tehty.

Ansiopäivärahan määrään muutos ei pääsääntöisesti juurikaan vaikuta. Muutos ei vaikuta myöskään ansiopäivärahan hakemiseen millään tavalla.  

Työssäoloehto kertyy jatkossa palkkaeuroista

Euroistetussa työssäoloehdossa yksi kokonainen työssäoloehtokuukausi kertyy, kun kalenterikuukauden aikana sinulle maksetaan palkkaa bruttona vähintään 930 euroa. Työssäoloehto täyttyy, kun 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä sinulle on kertynyt työssäoloehtokuukausia yhteensä vähintään 12.  

Työssäoloehtoa voi kerryttää myös puolikkaina työssäoloehtokuukausina siten, että edellä mainitun 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä kokonaisia työssäoloehtokuukausia tulee yhteensä vähintään 12. Puolikas työssäoloehtokuukausi kertyy niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana palkkaa maksetaan bruttona 465 – 929 euroa

Työssäoloehtoon luetaan vain sellaisia palkkoja, jotka ovat vähintään työehtosopimuksen tai työsopimuslain minimipalkan mukaisia. Myös olla kaikki lakisääteiset maksut ja verot tulee olla suoritettuna palkasta. Tilanteessa, jossa palkka ylittää 930 euroa kuukaudessa, mutta se on ollut alle työehtosopimuksen vähimmäispalkan, työssäoloehtoa ei kerry eurorajan ylittämisestä huolimatta lainkaan. 

Jäsenyysehto

Jäsenyysehto tarkoittaa sitä, että voit kerätä ansiopäivärahan työssäoloehtoa vain työttömyyskassan jäsenenä ollessasi. Työssäoloehdon pidentyessä myös jäsenyysehto pitenee. Lainmuutoksen jälkeen työttömyyskassan jäsenyysehto täyttyy, kun olet ollut kassan jäsen vähintään 12 kuukautta.  

Uutta 12 kuukauden jäsenyysehtoa sovelletaan 2.9.2024 alkaen samalla, kun siirryt 12 kuukauden työssäoloehdon piiriin. 

Siirtyminen uuteen työssäoloehtoon

Työssäoloehto täyttyy 2.9.2024 alkaen silloin, kun 28 kuukauden tarkastelujaksolla on yhteensä 12 työssäoloehtokuukautta. Työssäoloehdon ei tarvitse kertyä kokonaisuudessaan joko ennen 2.9.2024 tai vasta 2.9.2024 jälkeen, vaan myös vanhan ja uuden työssäoloehdon yhdistelmä on mahdollinen. 

Vanha työssäoloehto, voimassa 1.9.2024 saakka

Jos 26 kalenteriviikon työssäoloehto täyttyy viimeistään sunnuntaina 1.9.2024, eikä sinulla ole työssäoloehtoa kerryttäviä palkkatuloja 1.9.2024 jälkeiseltä ajalta, sovelletaan vanhan lain säännöksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että kassa tarkistaa kertyykö sinulla 28 kuukauden tarkastelujaksolla vähintään 26 sellaista kalenteriviikkoa, joilla olet työskennellyt vähintään 18 tuntia viikossa. Tässä tilanteessa työssäoloehtosi kertyy kokonaisuudessaan vanhan lain mukaan, vaikka työttömyytesi alkaisi vasta selvästi 2.9.2024 jälkeen (esim. palkattoman perhevapaan vuoksi).

Uusi työssäoloehto, voimassa 2.9.2024 alkaen

Uuden euroistetun työssäoloehdon kertyminen alkaa 2.9.2024 lukien. Koska työssäoloehto edellyttää vähintään 12 kuukauden työskentelyä, voi työssäoloehto täyttyä kokonaisuudessaan uuden lain mukaisesti aikaisintaan elokuussa 2025. Tällöin tarkistetaan, kertyykö sinulla 28 kuukauden tarkastelujaksolla yhteensä 12 kuukautta palkkavaatimukset täyttävää kuukautta.

Yhdistelmä vanhaa ja uutta työssäoloehtoa

Siirtymävaiheessa työssäoloehto kertyy vanhan ja uuden laskentatavan yhdistelmänä siihen asti, kunnes ehdit täyttää työssäoloehdon kokonaan uuden lain mukaisesti. Yhdistäminen tehdään muuntamalla työssäoloehtoon vanhan lain mukaisesti viikoittain tehtyjen työtuntien perusteella kertyneet työssäoloehtoviikot uuden lain mukaisiksi kuukausiksi. 

Ennen 2.9.24 työssäoloehtoon kertyneiden viikkojen muunto tapahtuu siten, että 1–2 työssäoloehtoviikkoa vastaa uuden lain mukaista puolikasta työssäoloehtokuukautta ja 3–4 työssäoloehtoviikkoa vastaa uuden lain mukaista kokonaista työssäoloehtokuukautta. 

Palkkatuettu työ

Palkkatuettua työtä ei enää 2.9.2024 alkaen lueta työssäoloehtoon. Palkkatukityö ei kerrytä lainkaan työssäoloehtoa, jos palkkatuettu työ alkaa 2.9.2024 tai sen jälkeen. Ennen 2.9.2024 alkanut palkkatukityö kerryttää työssäoloehtoa vanhan lain mukaisesti (eli 75 % osuudella työajasta) työsuhteen päättymiseen asti eli myös siltä osin kuin palkkatyö jatkuu 1.9.2024 jälkeen.

Palkkatukityö voi lakimuutoksen jälkeen poikkeuksellisesti kerryttää työssäoloehtoa tilanteessa, jossa palkkatukea maksetaan alentuneesti työkykyisen palkkaamiseen. Tällaisessa tilanteessa työssäoloehtoa kertyy vasta sen jälkeen, kun palkkatukea on maksettu 10 kuukautta. Sen jälkeenkin työssäoloehtoa kertyisi vain 75 % osuudella työajasta.

Vaikka palkkatukityötä ei enää syyskuusta alkaen huomioida työssäoloehdossa, se kuitenkin pidentää 28 kuukauden tarkastelujaksoa eli sitä ajanjaksoa, jolta työtä ylipäätään huomioidaan työssäoloehtoon. 

Lisää tietoa muutoksista

Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ: www.tyj.fi/ansiopaivarahan-ehdot-muuttuvat/