Työttömyyspäivärahan taso porrastetaan 2.9.2024 alkaen

Eduskunta on hyväksynyt ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan porrastamista koskevan lakimuutoksen. Porrastus leikkaa ansiopäivärahan määrää ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun päivärahaa on maksettu 40 työttömyyspäivältä. Leikkauksen jälkeen etuuden määrä laskee 80 % tasolle alkuperäisestä. Lisäksi etuutta leikataan uudelleen, kun päivärahaa on maksettu yhteensä 170 työttömyyspäivältä. Tällöin päivärahan määrä tippuu 75 % tasolle alkuperäisestä. 40 päivää vastaa noin kahta kuukautta ja 170 päivää noin kahdeksaa kuukautta.

Porrastusta koskevaa lakimuutosta aletaan soveltaa 2.9.2024 alkaen. Muutos koskee henkilöitä, joiden työssäoloehto täyttyy syyskuussa tai sen jälkeen. Lisäksi edellytetään, että työssäoloehdossa on huomioitu 1.9.2024 jälkeiseltä ajalta ansaittua ja maksettua palkkaa. Niissä tilanteissa, joissa päivärahakausi on ehtinyt alkaa ennen 2.9.2024, porrastus ei vaikuta päivärahan tasoon heti, vaan vasta, kun työssäoloehto täyttyy uudelleen.

2.9.2024 tulee sovellettavaksi myös muita merkittäviä lakimuutoksia. Jäsenyys- ja työssäoloehdon pituus tuplaantuu ja työssäoloehto muuttuu tuloperusteiseksi. Lisäksi osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista poistuu. Yksi tällainen poikkeus on 58 vuotta täyttäneitä koskeva suojasäännös. Suojasäännöksen perusteella ansiopäivärahan taso ei ole voinut alentua, jos henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen 58 vuotta täytettyään. Lisäksi velvoitetyöllistämisestä luovutaan kokonaan eikä työssäoloehtoa siksi voi enää jatkossa kerryttää velvoitteen perusteella järjestetyssä työssä tai palvelussa. Lakimuutoksilla heikennetään myös mahdollisuutta kerryttää työssäoloehtoa palkkatukityöllä.