MÖTESKALLELSE

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan utövas av kassamedlemmarnas möte. Hälsovårdens arbetslöshetskassas medlemmar kan delta i mötet. 

MÖTESKALLELSE 

 

Hälsovårdens arbetslöshetskassa håller sitt ordinarie möte torsdagen den 26 november 2020 kl. 12.00 som Teams-möte. På mötet behandlas kassans stadgeenliga ärenden. 

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut samt revisorernas berättelse med utlåtandena finns till påseende för kassans medlemmar under en veckas tid före mötet på kassans byrå, rum nummer 1240, Stationskarlsgatan 4, P1-våningen, 00520 Helsingfors, under kanslitid kl. 9.00 - 15.00. 

Föredragningslista för mötet och bilagorna till föredragningslistan skickas tillsammans med deltagningslänken till dem som har anmält sig till mötet. 

Deltagarna i mötet uppmanas att registrera sig senast den 22 november 2020 via formuläret i WebKassa. 

Hälsovårdens arbetslöshetskassa 
Styrelse