Företagsverksamhet

Hälsovårdens arbetslöshetskassa är en löntagarkassa. Förutsättningen till att bli medlem i kassan och få rätten till förmåner är att man jobbar som löntagare.

Företagsverksamhet som bisyssla vid sidan av lönearbete utgör inget hinder för medlemskap eller förmåner.  När dagpenningens storlek beräknas beaktas endast löneinkomster trots att inkomster från företagsverksamhet beaktas vid jämkningen av dagpenningen om man fortfarande fortsätter företagsverksamhet under arbetslöshetstiden. Läs mera om inkomster under arbetslösheten.

Person som inleder företagsverksamhet på heltid kan under högst 18 månader bevara rätten till de arbetslöshetsförmåner som löntagarkassan betalar. Om du inleder företagsverksamhet på heltid, rekommenderar vi att du övergår till arbetslöshetskassa som är avsedd för företagare genast när företagsverksamheten inleds. Det finns en företagarkassa i Finland SYT Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland.

Vem är företagare?

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa betraktas som företagare bland annat personer som för sin huvudsyssla är skyldiga att teckna en pensionsförsäkring enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för lantbruksföretagare (LFöPL).

Som företagare betraktas dessutom personer som omfattas av någon annan pensionsförsäkring (t.ex. ArPL) och som

  • arbetar i ett företag som personen ensam äger till minst 50 %,
  • arbetar i ledande ställning i ett företag av vilket personen äger minst 15 %,
  • arbetar i ett företag av vilket hennes/hans familj äger minst 50 % ELLER
  • arbetar i ledande ställning i ett företag av vilket hennes/hans familj äger minst 30 %.

Som familjemedlemmar betraktas make/maka, sambo samt barn och föräldrar som bor i samma hushåll.

En person anses ha ledande ställning i ett företag om han eller hon

  • är verkställande direktör för ett aktiebolag
  • är styrelsemedlem i ett aktiebolag ELLER
  • har motsvarande ställning i ett aktiebolag eller ett annat företag eller en annan sammanslutning.