Avsluta medlemskap

Du kan utträda ur arbetslöshetskassan genom att sända ett fritt formulerat skriftligt meddelande t.ex. per e-post. Ange i meddelandet

  • dina personliga uppgifter
  • önskat datum då du vill utträda ur kassan.

Om du vill utträda ur kassan retroaktivt, utbetalas de redan betalda medlemsavgifter inte tillbaka till dig.

Byte av arbetslöshetskassa

Du kan samtidigt vara medlem endast i en arbetslöshetskassa. Om du av misstag hamnat i en situation där du samtidigt är medlem i flera kassor, anses du tillhöra den kassa till vilken du senast anslutit dig.

Övergång från en arbetslöshetskassa till en annan ska göras inom en månad från utträde ur den tidigare kassan. Om du övergår från en kassa till en annan inom loppet av en månad, blir det inget avbrott i ditt medlemskap utan det arbetslöshetsskydd som du redan intjänat, flyttas med dig till din nya arbetslöshetskassa.

Om det mellan utträde ur tidigare kassan och inträde i nya kassan blir över en månads avbrott, ansluter du dig till den nya kassan som ny medlem. Då måste du intjäna ditt arbetslöshetsskydd från början.

Det lönar sig alltid att ge den nya kassan fullmakt att sköta utträde ur den tidigare kassan. På så sätt kan du vara säker på att det i onödan inte blir avbrott mellan medlemskapen. I medlemsansökan ska du i så fall kryssa för att du ger den nya kassan fullmakt att meddela den tidigare kassan om ditt utträde. Om du vill begära utträde själv, meddela utträdet först efter att du fått en bekräftelse på att du blivit godkänd som medlem till den nya kassan.

Uteslutning ur arbetslöshetskassa

Utkomstskydd för arbetslösa flyttas aldrig till ny arbetslöshetskassa i situationer där en person uteslutits ur den tidigare kassan på grund av obetalda medlemsavgifter eller svikligt förfarande.