Uppföljning av aktivitet

Fr.o.m. den 1.1.2018 följer man upp arbetssökandens aktivitet. Uppföljning av aktivitet betyder att en arbetslös arbetssökande ska under en granskningsperiod på 65 utbetalningsdagar uppfylla en så kallad aktivitetsförutsättning för att få full dagpenning för de följande 65 utbetalningsdagar.

Exempel. Arbetslöshetskassan uppföljer sökandens aktivitet första gången under perioden 1.1.-30.3.2018. Sökanden anmäler sin aktivitet i fortsatta ansökningar.

 • Om personen uppfyllt aktivitetskravet, sänks dagpenning inte utan full dagpenning betalas under tiden 2.4.–29.6.2018.
 • Om personen inte uppfyllt aktivitetskravet, nedsätts dagpenning med 4,65 % för tiden 2.4.-29.6.2018.
 • Följande granskningsperiod börjar när den senaste slutar (2.4.-29.6.2018).

Förutsättningen för aktivitet uppfylls om man under 65 förmånsdagar

 • är i arbete sammanlagt 18 timmar vilket motsvarar arbetsvillkoret för löntagare under en vecka eller
 • i företagsverksamhet förtjänar minst 23 procent av den månadsinkomst som krävs i arbetsvillkoret för företagare (2018: 241 euro) eller
 • deltar sammanlagt fem dagar i sysselsättningsfrämjande service eller
 • deltar fem dagar i annan service eller verksamhet som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning och ordnas av arbetskraftsmyndigheten
 • deltar fem dagar i annan verksamhet som ordnas på arbetsplatsen eller i anslutning till sysselsättningsfrämjande verksamhet som stöder rekrytering, och när arbetslöshetsförmån betalas för perioden.

Kombinationer av de ovan nämnda sätten av aktivitet kan inte räknas ihop. Aktiveringsmodellen ska således uppfyllas exempelvis antingen genom arbete eller deltagande i sysselsättningsfrämjande service, inte både och.

Granskningsperioden (65 förmånsdagar) börjar på nytt från början när personen på nytt blir mottagare av arbetslöshetsdagpenning

 • efter att ha varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • efter att ha varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • efter att sökandens arbetslöshetsdagpenning förvägrats på grund av begränsningar som gäller arbetstid- eller arbetsinkomster
 • efter en tid utan ersättning (karens) eller
 • skyldighet att vara i arbete.

För att uppgifter för granskningsperioden registreras rätt är det viktigt att du

1) Lämnar alltid in utredningar om dina anställningar till kassan och

2) håller jobbsökningen i kraft i TE-byrån under hela din arbetslöshetstid. Jobbsökningen ska hållas i kraft även om du får tillfälligt arbete.

Sökandens aktivitet uppföljs inte och dagpenning nedsätts inte om personen

 • har ansökt om invalidpension och väntar på beslutet
 • arbetar som närstående- eller familjevårdare
 • får förmån som beviljats på grundval av arbetsoförmåga eller skada
 • på grundval av heltidspermittering eller förkortad arbetsvecka erhåller arbetslöshetsdagpenning utan avbrott för färre än 65 utbetalningsdagar.

Om du är arbetslös arbetssökande och någon av de ovan nämnda situationer gäller dig, lönar det sig att så fort som möjligt meddela detta till kassan. Lämna också in utredningar som gäller din situation, t.ex. avtal om närstående- eller familjevård eller beslut om förmånen som du får på grundval av arbetsoförmåga.

Aktiviteten anmälas alltid med fortsatt ansökan. Anteckna i din ansökan vilken slags aktivitet du haft under ansökningsperioden, t.ex. utbildning eller arbete.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Social -och hälsovårdsministeriet har samlat vanliga frågor om aktiveringsmodellen på ministeriets webbsida. Läs frågor och svar här.