Självrisktid och karens

Självrisktid

När du blir arbetslös eller permitterad för första gången, utbetalas arbetslöshetsdagpenning först efter självrisktiden. Självrisktiden gäller alla sökanden oavsett varför man blivit arbetslös.

Självrisktiden omfattar fem arbetslösa dagar eller en mostavarande period (t.ex. om arbetar på deltid). Självrisktiden ska uppfyllas under åtta på varandra följande kalenderveckor.

Om du arbetar under arbetslöshetstiden räknas din självrisktid så att de arbetstimmar som du gjort dras av från den fulla arbetstiden. På så sätt får man reda på dina arbetslösa timmar. Självrisktiden uppfylls efter att dina arbetslösa timmar mosvarar fem fulla arbetslöshetsdagar.

Ny självrisktid

Om din arbetslöshet fortsätter eller du blir arbetslös på nytt, åläggs självrisktiden på nytt högst en gång per år. Detta förutsätter dock att arbetslöshetsdagpenning utbetalas efter den föregående självrisktiden.

En ny självrisktid åläggs när du

  • uppfyller ett nytt arbetsvillkor innan du fått dagpenning för minst en dag efter den föregående självrisktiden eller
  • uppfyller ett nytt arbetsvillkor inom ett år från det att dagpenning förra gången börjades utbetala och du hade ingen självrisktid förra gången eller
  • uppfyller ett nytt arbetsvillkor efter att det gått över ett år från det att dagpenning förra gången börjades utbetala.

Karens

Arbets- och näringsbyrån kan fastställa dig en karenstid för vilken du inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning. Om du fått karens, börjar självrisktiden löpa ut först efter karenstiden. Längden på karensen varierar mellan 15 till 90 dagar beroende på orsaken. Arbets- och näringsbyrån kan fastställa karens om du t.ex. säger upp dig från anställningsförhållandet utan giltig orsak, har själv orsakat uppsägningen eller vägrar att ta emot arbete. Läs mer om karens på TE-tjänsters sidor