Rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ersätter rese- och flyttkostnader när du som arbetslös tar emot ett arbete som är belägen långt ifrån din nuvarande bostad.

Ansökningstiden är 3 månader retroaktivt. Om du är medlem i kassan ska du ansöka om rörlighetsunderstöd hos arbetslöshetskassan. Om du inte hör till kassan ska rörlighetsunderstöd ansökas hos FPA.

Förutsättningar

Rörlighetsunderstöd kan betalas om du är berättigad till arbetslöshetsförmån och tar emot arbete i ett anställningsförhållande för minst två månader. Man har inte rätt till understöd om man tar emot arbete först för en månad och anställningsförhållandet fortsätts senare med ett nytt arbetsavtal för totalt två månader. Personen ska ha ett arbetsavtal för minst två månader redan när anställningen börjar för att få rätten till rörlighetsunderstöd.

Rörlighetsunderstöd kan också beviljas om man inleder en minst två månader lång utbildning relaterad till arbete i ett anställningsförhållande.

Dessutom förutsätts att de dagliga resorna till arbetet eller utbildningen vid början av anställningen överstiger i genomsnitt tre timmar vid heltidsarbete och två timmar vid deltidsarbete.

Berättigad till arbetslöshetsförmån

För att ha rätt till rörlighetsunderstöd ska man vara berättigad till full, jämkad eller minskad arbetslöshetsförmån när anställningen börjar. Du anses vara berättigad till arbetslöshetsförmån om du fått dagpenning före början av anställningen.

Du anses vara berättigad till arbetslöshetsförmån också om du inte får arbetslöshetsförmån när du börjat anställningen om du på grund av följande orsaker inte betalats förmån:

  • tid utan ersättning
  • en begränsning i anslutning till yrkesutbildning för personer under 25 år
  • skyldighet att vara i arbete eller
  • dagpenningens självrisktid.

Rörlighetsunderstöd kan inte beviljas om du inte får arbetslöshetsdagpenning på grund av någon annan orsak.

Om tiden mellan tidigare och ny anställning är kort, t.ex. endast självrisktiden ska du ändå ansöka om arbetslöshetsförmån för att få rätten till rörlighetsunderstöd.

Arbetsresa

Med arbetsresa avses den genomsnittliga tiden som det tar när du åker från din nuvarande hemadress till arbetsplatsen. Resetiden beräknas i normalt väder och under allmänt normala förhållanden. Väntetider mellan byte av transportmedel kan tas i beaktandet men endast den tid det tar att komma till arbetet/utbildningen beräknas, t.ex. den tid som används för att föra barn till daghem räknas inte med.

Understödets maximitid

Maximilängden för rörlighetsunderstöden bestäms enligt anställningsförhållandets längd.

  • Om du tar emot arbete som varar i minst 2 månader, är längden för understöden 30 dagar.
  • Om du tar emot arbete som varar i minst 3 månader, är längden för understöden 45 dagar.
  • Om du tar emot arbete som varar i minst 4 månader, är längden för understöden 60 dagar (maximilängden).

Rörlighetsunderstöd betalas för fem dagar i veckan och alltid högst till och med att anställningen upphör. Om du arbetar på deltid betalas understöd endast för arbetsdagar. Understödet har alltid en fast längd och den kan inte förlängas trots att betalningen av rörlighetsunderstöd skulle tillfälligt avbrytas.

Rörlighetsunderstöd betalas efter att anställningen börjat och understödet utbetalas automatiskt i perioder om 4 veckor. Den första betalningsperioden är i flesta fall kortare än 4 veckor.

Storlek och beskattning

Rörlighetsunderstöd är 32,40 e/brutto/dag, dvs. ca. 700 euro i månaden.

Rörlighetsunderstödets barnförhöjning för ett barn under 18 år som försörjs är 5,23 €, för två barn 7,68 € och för tre eller flera barn 9,90 € per dag.

Om arbetsplatsen eller platsen där den arbetsrelaterade utbildningen ges ligger över 200 kilometer från din boningsort eller från boningsorten före en flyttning, kan du få förhöjt rörlighetsunderstöd. Förhöjningsdelen är 4,74 euro per dag 2019.

Rörlighetsunderstöd utgör inte ett hinder för arbetslöshetsförmån och påverkar inte till arbetslöshetsförmånens storlek. Du kan alltså samtidigt vara berättigad till jämkad dagpenning och rörlighetsunderstöd om du tar emot deltidsarbete.

Förskottsinnehållningen görs på samma sätt som på arbetslöshetsdagpenning eller alterneringsersättning.

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Rörlighetsunderstöd ska ansökas senast inom tre månader från början av anställningen eller utbildningen.

Du kan fylla i ansökan om rörlighetsunderstöd här.  Det enklaste sättet är att fylla i ansökan och spara den till din egen dator och därefter skicka ansökan elektroniskt i WebKassan. Du kan skicka ansökan i WebKassan genom att välja Ansökningar - Bilagor till ansökan.

Bifoga en kopia av arbetsavtalet till din ansökan.

Om du ansöker om rörlighetsunderstöd på grund av utbildning relaterad till arbete, rekommenderar vi att du skickar din ansökan när du har fått ett arbetsavtal.

Om du vill, kan du också skicka ansökan per post.

Rese- och logikostnader

TE-byrån kan också ersätta kostnader för jobbsökning och sysselsättning. Ersättningar kan, om förutsättningarna uppfylls, utbetalas bl.a. för resor till arbetsintervjuer. Ersättningar för rese- och logikostnader beviljas och utbetalas alltid av TE-byrån. Närmare uppgifter får du från TE-byrån.