Dagpenningens storlek

Dagpenningens storlek baserar sig på de löninkomster du fått före arbetslösheten.

Du kan själv beräkna dagpenningens storlek med hjälp av WebKassans dagpenningskalkylator.

Om det inte finns särskilt hinder för utbetalningen, utbetalas arbetslöshetsdagpenning för fem dagar i veckan (måndag–fredag). I dagpenningskalkylatorn och i tabellen ser du storleken av dagpenning/dag. Det genomsnittliga månadsersättningen får du genom att multiplicera summan med 21,5 (de flesta månaderna innehåller antingen 21 eller 22 ersättningsdagar).

Förhöjd arbetslöshetsdagpenning kan utbetalas för tiden man deltar i TE-byråns sysselsättningsfrämjande service (högst 200 dagar) eller på basis av en lång arbetshistoria (högst 90 dagar).

Exempel:
Sjuksköterska Seijas lön var 2 300 euro brutto i månaden. När hon är arbetslös är hennes dagpenning 64,12 euro brutto/dag, dvs. i genomsnitt 1 378 euro i månaden.

När hon börjar arbetskraftsutbildningen är den förhöjda dagpenningen 73,17 euro brutto/dag, dvs. i genomsnitt 1 573 euro i månaden. Därtill utbetalas skattefri kostadsersättning nio euro per dag.

Arbetslöshetskassan beräknar dagpenningens storlek inte på förhand och ger inte heller några uppskattningar om dagpenningen.

Förmånens storlek beräknas först i samband med att ansökan behandlas och då beräknas storleken på basis av de intyg som bifogats till ansökan. Du får ett skriftligt beslut om dagpenningens storlek efter att ansökan behandlats.

Dagpenningen består av olika delar

Inkomstrelaterad dagpenning består av

  • grunddel som motsvarar grunddagpenningens storlek
  • förtjänstdel som bestäms utgående från dina löneinkomster. Om du deltar i sysselsättningsfrämjande service eller om du blivit uppsagt efter en lång karriär, kan du få förhöjd förtjänstdel istället för den vanliga förtjänstdelen.
  • barnförhöjning som betalas för barn under 18 år. Barnförhöjning betalas för högst tre barn varför det i beslutet kan stå antal tre barn fast du skulle ha flera.

På Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor hittar du närmare uppgifter om hur den inkomstrelaterade dagpenningen beräknas.

Lön som ligger till grund för dagpenning

Lön som ligger till grund för dagpenningen är alltid mindre än den verkliga genomsnittliga månadslönen. Detta beror på ArPL-avdrag (år 2015 4,28 procent) och på beräkningssättet.

Den genomsnittliga månadslönen som ligger till grund för dagpenningen beräknas utgående från löneinkomster under de 26 veckor (sex månader) som föregått arbetslösheten och som uppfyllt arbetsvillkoret. I löneinkomster beaktas hela den skattepliktiga lönen förutom semesterlön och semesterersättning.

På Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor hittar du detaljerad lista över de lönedelar som beaktas i beräkningen. 

Till den första dagpenningsansökan ska alltid bifogas löneuppgifter för tiden som uppfyllt arbetsvillkoret, dvs. för minst 26 avlönade arbetsveckor. Läs mer om löneintyget.

Av de 26 veckors löneuppgifter som meddelats till kassan avdras först semesterpenningen och -ersättningen och därefter ArPl-avdraget (4,28 procent år 2015). Utgående från den summan som blir kvar beräknas genomsnittlig dagslön (beräkningsgrunden är fem arbetsdagar i veckan). Månadslönen beräknas genom att multiplicera den genomsnittliga dagslönen med 21,5, dvs. genomsnittliga antalet arbetsdagar i månaden.

Undantag i beräkningen av dagpenning

Partiell pension

Om du fått delinvalidpension eller deltidspension beräknas den lön som ligger till grund för dagpenningen utgående från de löneinkomster du fått före pensionens början, även om du skulle ha uppfyllt arbetsvillkoret under pensionstiden.

Alterneringsledighet eller partiell vårdledighet

Om du varit på alterneringsledighet eller på partiell vårdledighet och inte arbetat minst 26 veckor efter ledigheten, beräknas den lön som ligger till grund för dagpenningen utgående från de löneinkomster du fått före ledigheten.