Ansökan om dagpenning

Arbetslöshetsdagpenning kan betalas endast om du anmält dig som arbetslös arbetssökande till arbets- och näringsbyrån (TE-byrå). Anmäl dig som arbetssökande på www.te-tjanster.fi

Sänd ansökan om dagpenning till arbetslöshetskassan först då när du har alla de bilagor som kassan behöver.

Första ansökan

Den första ansökan kan du sända redan efter två veckors arbetslöshet. Fyll i ansökan så att den slutar på söndag eller den sista dagen av kalendermånaden.

Fyll i ansökan omsorgsfullt. Om ansökan saknar uppgifter eller bilagor ber kassan dig att komplettera din ansökan. Då drar behandlingen av din ansökan ut på tiden.

Fyll i och sänd ansökan elektroniskt via WebKassa-tjänsten. Om du inte har möjlighet att använda WebKassan, kan du hämta ansökningsblanketten på TE-byrån eller skriva ut blanketten på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor. Vår postadress hittar du på kontaktuppgifter.

Genom WebKassan kan du sända bilagor i pdf-format. Om du har elektroniska bilagor i någon annan format kan behandlingen av din ansökan fördröjas.

Det är inte möjligt att påskynda behandlingen av ansökan eftersom alla ansökningar behandlas alltid i ankomstordning. Du kan följa efter behandlingen av din egen ansökan i WebKassan.

Inkomstrelaterad dagpenning ska ansökas inom tre månader räknat från den dag från och med vilken du önskar att dagpenning utbetalas.

Bilagor till ansökan

Till din första ansökan ska du bifoga en kopia av löneintyget som omfattar löneuppgifter för minst 26 avlönade arbetsveckor (6 månader) under vilka arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan.

 • Om du i stället för ett löneintyg sänder in lönespecifikationer, ska du sända in alla lönespecifikationer för minst sex månader. Endast den senaste lönespecifikationen räcker inte.
 • Semesterpenning och semesterersättning samt eventuella oavlönade eller delvis avlönade frånvarotider ska framgå av löneutredningarna.
 • Perioder under vilka du fått partiell sjukdagpenning eller sänkt lön på grund av sjukdom (t.ex. 2/3-lön) räknas inte som avlönade arbetsveckor. Dessa perioder ska med andra ord uteslutas från löneintyget (eller perioder ska vara specificerade i lönespecifikationerna) även om lönebetalningen skulle ha baserat sig på veckoarbetstiden på minst 18 timmar.

Bifoga därtill kopior av

 • arbetsintyget eller matrikelutdraget som omfattar minst 26 arbetsveckor (6 månader) under vilka arbetstiden varit minst 18 timmar i veckan. Om din arbetstid har varierat veckovis och du inte arbetat minst 18 timmar varje vecka, ska du utreda din veckoarbetstid till arbetslöshetskassan. Du kan skriva ut blanketten Utredning till arbetslöshetskassan över arbetstid och lön per kalendervecka här och be din arbetsgivare att fylla i utredeningen.
 • meddelandet om uppsägning om din anställning blivit uppsagd
 • avtalet om upphävande av anställningsförhållandet om du har gjort ett separat avtal som gäller upphörandet av anställningen och/eller villkoren för upphörandet.
 • Om du varit borta från arbetsmarknaden före arbetslösheten: Sänd utredningar över dessa frånvaroperioder, t.ex. moderskapsledighet eller sjukdom (FPA:s beslut), studier (studieintyg). OBS! Om du efter 29.12.2013 inte arbetat en enda arbetsvecka med minst 18 arbetstimmar, sänd arbets- och löneintyget för minst 34 arbetsveckor (8 månader).
 • ändringsskattekort (om du ansökt om det hos skattemyndigheten).

Inkomster under arbetslösheten redovisas enligt följande:    

löneinkomster

lönespecifikation

stöd för hemvård av barn

FPA:s beslut

inkomster från jord- eller skogsbruk

det senast fastställda beskattningsbeslutet

delinvalidspension

beslut om pension

företagsinkomster

det senast fastställda beskattningsbeslutet

 

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för 400 dagar om du har en arbetshistoria på mindre än tre år. Om du nyligen kommit in i arbetslivet, sänd då kopior av alla dina arbetsintyg till kassan så att kassan kan beräkna huruvida du uppfyller kravet på tre års arbetshistoria.

Om du vet att du inte ännu uppfyllt tre års arbetshistoria, kan du meddela det i ansökans tilläggsuppgifter. Då behöver du inte sända in utredningar.

Bilagor i permitteringssituation

Om du blivit permitterad bifoga följande bilagor till din första ansökan:

 • löneintyg för minst 26 avlönade arbetsveckor (detaljerade uppgifter ovan)
 • en kopia arbestavtalet
 • en kopia av permitteringsmeddelandet
 • en kopia av lönespecifikationen för permitteringsmånaden

Om du har andra inkomster under permitteringen skicka också utredningar om dem enligt tabellen ovan.

Fortsatt ansökan och bilagor

Dagpenning ska ansökas i efterskott i perioder om fyra veckor (från måndag till söndag) eller kalendermånadsvis.

Fortsatt ansökan lämnas in till kassan i efterskott när hela den ansökta perioden löpt ut. Om du till exempel ansöker om dagpenning för fyra veckor kan du sända din ansökan på måndag eftersom ansökningsperioden slutar på söndag. På samma sätt ska du skicka ansökan som gäller kalendermånad tidigast på den första dagen av följande månad. 

Din ansökan behandlas eller utbetalas inte på ankomstdagen om den skickats in på förhand. Att skicka ansökan på förhand snabbar inte upp utbetalningen.

Om du arbetar under arbetslösheten ska du sända ansökningar i lönebetalningsrytmen antingen kalendermånadsvis eller i perioder om fyra veckor. Anmäl dina arbetstimmar i ansökan och bifoga följande bilagor till ansökan:

 • lönespecifikation
 • arbetsavtal (vid början av anställningen)

Om du arbetar mellan arbetslöshetsperioder ska också dessa anställningar redovisas för kassan. När du efter anställningen ansöker om dagpenning ska du alltid bifoga arbetsintyg och löneuppgifter för den senaste anställningen. Dagpenning utbetalas inte förrän kassan fått utredningar om perioden mellan arbetslöshetstiderna.

Om du blir sjuk, anmäl sjukdomsdagar i din ansökan. Om sjukdomen varar i över tio dagar, ska du ansöka om sjukdagpenning för sjukdomstiden hos FPA.

Behandling av ansökan

Efter att vi mottagit din ansökan flyttas ansökan till behandlingskön. Ansökan och bilagor granskas först när behandlingen av ansökan börjar. Alla ansökningar som kassan får behandlas i ankomstordning och det är inte möjligt att påskynda behandlingen.

Du kan följa efter behandlingen av din ansökan i WebKassan.