Om du vill ta ut alterneringsledighet

På denna sida hittar du en sammanfattning av de saker som du ska ta i beaktande om du vill ta ut alterneringsledighet. För närmare uppgifter klicka på sidorna under sidomenyn.

1. Kontrollera att förutsättningar för alterneringsledighet uppfylls

Villkoren nedan tillämpas på alterneringsledighet som avtalats efter 1.1.2016. Om alterneringsavtalet gjorts år 2015 och ledigheten inleds senast den 31.3.2016 tillämpas fortfarande lagen från 2015.

Försutsättningarna för alterneringsledighet uppfylls om du varit

  • i heltidsarbete hos samma arbetsgivare utan avbrott i minst 13 månader före ledighetens början. Under dessa 13 månader får högst 30 kalenderdagar vara frånvaro utan lön eller deltidsarbete. Också de oavlönade dagar som man haft på grund av partiell vårdledighet räknas med till 30 dagars frånvaro.
  • i arbete där pension intjänas minst 20 år före ledighetens början.  Läs mer om hur arbetshistorian beräknas.
  • medlem i arbetslöshetskassan i minst 26 veckor dvs. 6 månader före ledighetens början.

Om du inte är säker på om kravet på 20 års arbetshistoria uppfylls, kan du redan på förhand be arbetslöshetskassan kontrollera längden av din arbetshistoria. Ange i begäran också den planerade begynnelsedagen eller begynnelsemånaden av ledigheten.

2. Kom överens om ledigheten och ledighetens tidpunkt med arbetsgivaren

Alterneringsledighet grundar sig på frivillighet. Arbetsgivaren kan med andra ord vägra att bevilja ledighet.  Du ska ingå ett skriftligt alterneringsavtal om ledigheten och ledighetens tidpunkt med din arbetsgivare. Blanketten för alterneringsavtal får du hos TE-byrån eller du kan också skriva ut blanketten på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor.

3. Kontrollera att TE-byrån får avtalet om alterneringsledighet samt vikariens arbetsavtal före alterneringsledighetens början

Alterneringsersättning utbetalas efter att ledigheten börjat förutsatt att alterneringsavtalet och vikariens arbetsavtal lämnats in till TE-byrån i god tid före ledighetens början. Kontaktuppgifter till TE-byråer hittar du här.

4. Sänd ansökan om alterneringsersättning med bilagorna via WebKassan

Ersättning som betalas under alterneringsledigheten ansökas hos arbetslöshetskassan vid början av ledigheten. Sänd ansökan först efter att du fått sista lönen för en hel löneperiod innan alterneringsledighetens början.

Fyll i ansökan elektroniskt i arbetslöshetskassans egen WebKassa-service och bifoga alla intyg i pdf-format. Läs mer om ansökan om alternerinsgersättning.

5. Du får beslut efter att din ansökan behandlats

Din ansökan om alterneringsersättning kan behandlas när alla behövliga utredningar lämnats in till kassan och det gått minst en vecka från ledighetens början. Alla ansökningar behandlas i ankomstordning. Du kan följa hur behandlingen av din ansökan framskrider på Webkassan under sidan Uppföljning av behandlingen.

När din ansökan behandlats får du ett beslut och ett betalningsmeddelande i posten. Efter den första betalningen betalas alterneringsersättning i perioder om fyra veckor.