Förutsättningar för alterneringsersättning

Om du är i heltidsarbete kan du tillsammans med arbetsgivaren komma överens om att ta ut alterneringsledighet. Arbetsgivaren ska anställa en arbetslös arbetssökande som vikarie (vikarien behöver dock inte sköta just dina uppgifter).

För att ta ut alterneringsledighet förutsätts

  • minst 26 veckors medlemstid i arbetslöshetskassan,
  • minst 20 års arbetshistoria och
  • 13 månaders heltidsarbetande hos samma arbetsgivare omedelbart innan ledigheten inleds (får innehålla högst 30 oavlönade dagar). Om du varit på partiell vårdledighet och därför haft hela frånvarodagar, räknas dessa också med till 30 dagars frånvarotid. Arbetet anses vara heltidsarbete om arbetstiden överstiger 75 procent av den fulla arbetstiden på branschen.

Arbetslöshetskassan beräknar arbetshistorian på basis av Pensionsskyddscentralens pensionsutdrag. Kassan får utdraget direkt av Pensionsskyddscentralen.

Alterneringsledighetens längd kan vara 100–180 dagar. Ledigheten ska hållas i en period.Alterneringsavtalet och vikariens arbetsavtal ska lämnas in till arbets- och näringsbyrån innan ledigheten börjar.

Arbetshistorian behöver inte bestå enbart av lönearbete

Till arbetshistorian räknas enligt Finlands pensionslagar utfört lönearbete som du gjort efter att du fyllt 18 år. Också arbete på EU/ETA-området eller i Schweiz kan räknas in om personen lägger fram tillförlitlig utredning om arbetet.

Utöver lönearbete kan också arbets- och jordbruksverksamhet med obligatorisk företagarförsäkring räknas in i arbetshistorian.

Högst en fjärdedel av arbetshistorian kan bestå av så kallad tid som jämställs med arbete. Sådana tider är

  • perioder med moderskaps- faderskaps- eller föräldrapenning
  • vårdledighet under arbets- eller tjänsteförhållandet
  • bevärings- eller civiltjänst.

Från och med den 1.1.2007 räknas tid i arbete i hela månader. När det gäller tid som jämställs med arbete beaktas dessa tider i hela månader även om de gäller tiden före 1.1.2007.

Ny ledighet tidigast efter fem år

Om du redan varit på alterneringsledighet kan du ta ut ledighet igen efter att du arbetat minst fem år sedan slutet av den tidigare ledigheten. Från och med den 1.1.2007 räknas tid i arbete i hela månader.

Om du planerar att ta ut ledighet genast efter fem år, be arbetslöshetskassan kontrollera att kravet på arbetshistorian uppfylls innan du ingår ett alterneringsavtal med arbetsgivaren.