Ansökan om alterneringsersättning

Se till att TE-byrån har fått alterneringsavtalet i original samt en kopia av den arbetslösa vikariens arbetsavtal innan du sänder din ansökan om alterneringsersättning till arbetslöshetskassan.

Sänd din ansökan till arbetslöshetskassan först när du fått lön för den sista hela löneperioden som föregår ledigheten. Du behöver inte sända ansökan på förhand eftersom den inte kan behandlas innan ledigheten börjar.

Fyll i och sänd ansökan via WebKassa-servicen. Vid behov kan du hämta ansökningsblankett i pappersformat på TE-byrån eller du kan skriva ut blanketten på Arbetslöshetskassornas Samorganisations sidor. Postadressen till kassan hittar du under kontakuppgifter.

Ansökan ska sändas till arbetslöshetskassan senast inom tre månader från början av ledigheten.

Bilagor till ansökan

Bifoga följande bilagor till din ansökan om alterneringsersättning:

  • en kopia av alterneringsavtalet
  • ett löneintyg över dina löneinkomster för åtminstone 52 veckor (12 månader). Intyget ska omfatta inkomster för hela lönebetalningsperioder omedelbart före ledighetens början. Om du under de 13 månader som föregått ledigheten haft oavlönade frånvarotider och/eller perioder under vilka arbetstiden varit under 75 procent av den fulla arbetstiden, ska dessa perioder specificeras i löneintyget.
  • en utredning om eventuella löne- eller företagsinkomster och/eller sociala förmåner som du får under ledigheten

Bifoga skattekortet till ansökan endast om du skaffat ett ändringsskattekort. De förskottsinnehållningsuppgifter som träder i kraft den 1.2. får kassan automatiskt från skatteförvaltningen.

Genom WebKassan kan du sända bilagor i pdf-format till din ansökan. Om du har elektroniska bilagor i någon annan format kan behandlingen av din ansökan fördröjas.

Företagsverksamhet eller ägande av skogs- eller jordbruk

Om du eller din familjemedlem har företagsverksamhet eller du äger jordbruk eller skogsbruk, sänd en kopia det senast fastställda personliga beskattningsbeslutet inklusive utredningsdelen.

Meddela företagsverksamheten och/eller ägandet av skogs- eller jordbruk också till TE-byrån. Innan arbetslöshetskassan kan ge ett beslut om alterneringsersättning ska TE-byrån ge ett utlåtande om huruvida företagsverksamheten eventuellt påverkar alterneringsledigheten.

Beslut om alterneringsersättning och utbetalning av ersättning

Din ansökan om alterneringsersättning kan behandlas när kassan fått alla behövliga utredningar och det gått minst en vecka från ledighetens början. Kassan behandlar alla ansökningar i ankomstordning. Den första ersättningsperioden utbetalas när ansökan behandlats. I samband med utbetalningen får du ett beslut om alterneringsersättning samt ett betalningsmeddelande.