Vuorottelukorvauksen saamisen ehdot

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaalle jäämisestä. Työnantajan täytyy palkata sijaiseksesi työtön työnhakija vuorotteluvapaan ajaksi (ei välttämättä sinun työtehtäviäsi hoitamaan).

Vuorotteluvapaalle pääseminen edellyttää

  • vähintään 26 viikon eli kuuden kuukauden jäsenyyttä työttömyyskassassa,
  • vähintään 20 vuoden työhistoriaa ja
  • 13 kuukauden kokoaikaista työskentelyä samalla työnantajalla välittömästi ennen vapaan alkua (saa olla enintään 30 palkatonta päivää). Myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät lasketaan 30 päivän poissaoloon. Kokoaikaiseksi katsotaan työ, jossa työaika on yli 75 prosenttia alan täydestä työajasta.

Työttömyyskassa laskee työhistorian pituuden ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen työsuhderekisteriotteen perusteella. Kassa pyytää työsuhderekisteriotteen suoraan ETK:lta.

Vuorotteluvapaan pituudeksi voidaan sopia 100–180 päivää. Vapaa tulee pitää yhdessä jaksossa.

Vuorottelusopimus ja sijaiseksi palkattavan työttömän työsopimus pitää toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vapaan alkua.

Työhistoriaan kelpaa muukin kuin palkkatyö

Työhistoriaan voidaan huomioida Suomen eläkelakien piiriin kuuluva työ, jonka olet tehnyt 18 vuotta täytettyäsi. Myös EU/ETA-alueella ja Sveitsissä tehty työ voidaan hyväksyä työhistoriaan, jos työskentelystä esitetään luotettava selvitys.

Palkkatöiden lisäksi työhistoriaan voidaan lukea myös pakollisesti eläkevakuutettu yrittäjä- ja maatalousyrittäjätoiminta.

Työhistoriasta enintään neljännes voi kertyä niin sanotuista työssäoloon rinnastettavista ajoista, joita ovat

  • äitiys- isyys- ja/tai vanhempainrahakausi
  • työ- tai virkasuhteen aikainen hoitovapaa
  • varusmies- tai siviilipalvelus.

Työssäoloaika lasketaan 1.1.2007 alkaen vain täysin kuukausin. Työssäoloon rinnastettavia aikoja laskettaessa otetaan huomioon vain täydet kuukaudet myös ajalla ennen 1.1.2007.

Uudestaan vapaalle aikaisintaan viiden vuoden päästä

Jos olet jo ollut vuorotteluvapaalla, voit jäädä uudestaan vuorotteluvapaalle, kun edellisen vapaan jälkeen on kertynyt eläkettä kerryttävää työhistoriaa vähintään viisi vuotta.  Työhistoria lasketaan 1.1.2007 alkaen vain täysin kuukausin.

Esimerkki: Henkilön aikaisempi vuorotteluvapaa on päättynyt 3.9.2006. Hän haluaisi jäädä uudestaan vapaalle 12.9.2011 alkaen, jolloin edellisestä vapaasta on kulunut yli viisi vuotta. Koska työhistoria voidaan laskea vain täysinä kuukausina, hän voi jäädä uudestaan vapaalle aikaisintaan 1.10.2011. Silloin edellisestä vapaasta on kulunut 60 kuukautta (viisi vuotta) ja 27 päivää.

Jos olet jäämässä uudelle vuorotteluvapaalle heti viiden vuoden päästä aikaisemmasta vapaasta, tarkista työhistorian täyttyminen työttömyyskassalta ennen vuorottelusopimuksen tekemistä.