Työtulot työttömyysajalla

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa koko työttömyyden ajan, myös silloin kun työllistyt osittain tai tilapäisesti. Työnhakua TE-toimistossa ei kannata katkaista kun aloitat osa-aikatyön tai työllistyt tilapäisesti työttömyysaikana. Pidäthän työnhakusi voimassa myös silloin, jos aloitat yritystoiminnan työttömyysaikana. Sinulla on oikeus työttömyysturvaan ainakin yritystoiminnan aloittamista seuraavan neljän kuukauden ajan. Yritystoiminnan tulot vaikuttavat päivärahaan kuten osa-aikatyön palkkatulo. 

Jos menet yli kahdeksi viikoksi kokoaikatyöhön, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan työsuhteen ajalta. Työllistyessäsi yli kahden viikon kokoaikatyöhön, voit hakea päivärahaa työn alkuun saakka ja uudelleen työn päättymisestä lukien. Liitä työn päättymistä seuraavaan hakemukseen kopiot palkkalaskelmista, työsopimuksesta ja työtodistuksesta. Vaihtoehtoisesti voit täyttää lyhytaikaisen työsuhteen ajalta myös hakemuksen, ilmoita "työtön" ilmoituksen sijaan "työssä" ja tekemiesi työtuntien määrä. Hakemukseen liitetään edellä mainitut liitteet.

Huomaa, että etuuden hakematta jättämisellä ja/tai katkaisemalla työnhaun TE-toimistossa työskentelyn ajaksi, on vaikutusta aktiivisuuden seurantaan.

Osittain työttömälle soviteltua päivärahaa

Voit saada työtulojen perusteella vähennettyä soviteltua päivärahaa työskennellessäsi

 • osa-aikatyössä (työaika enintään 80 prosenttia täydestä työajasta)
 • enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
 • työssä, jossa päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai
 • sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä.

Jos työaikasi tilapäisesti ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, soviteltua työttömyyspäivärahaa ei makseta ko. hakemusjaksolta.

Oikeutta soviteltuun päivärahaan ei ole,

 • jos työaikaasi vähennetään omasta aloitteestasi tai
 • teet työnantajan kanssa sopimuksen työajan lyhentämisestä.

Sovitellun päivärahan hakeminen ja hakemuksen käsittely

Päivärahaa haetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa palkanmaksurytmiä vastaavasti. Jos saat palkan kuukausittain, myös päiväraha haetaan ja maksetaan kuukausittain.

 • Kirjoita hakemukseesi tekemäsi työpäivät ja -tunnit. Älä pyöristä tekemiäsi työtunteja, vaan ilmoita ne minuutin tarkkuudella.
 • Liitä hakemukseesi aina kopio hakujakson aikaisten töiden palkkalaskelmasta. Kassa ei saa tulorekisterin kautta palkkatietojasi ennen kuin vasta 1.1.2020 lukien.
 • Lähetä kassalle myös kopio työsopimuksestasi silloin, kun aloitat osa-aikatyön.  Ilmoita työsuhteeseesi käytetty työaikamuoto (jaksotyö vai yleistyöaika) kassalle, jos sitä ei ole merkitty työsopimukseesi.
  • Yksittäisistä keikkapäivistä ei työsopimusta tarvita.

Tulorekisteri on 1.1.2019 alkaen käyttöönotettu kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää mm. palkkatietoja. Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Soviteltuja päivärahoja koskevien hakemusten käsittely kestää normaalisti noin kaksi viikkoa. Hakemustilanteen ruuhkautuessa käsittely saattaa kestää hieman pidempään. 

Työaikapankki

Jos liityt työpaikan työaikapankkijärjestelmään, toimita kopio työaikapankkiin liittymissopimuksesta.

 • Kun säästät työaikaa pankkiin, ilmoita pankkiin säästämäsi työaika hakemuksessasi. Liitä hakemukseesi esim. kopio työvuorotaulukosta ja palkanlaskijan selvitys säästetyn työajan palkan määrästä. 
 • Kun pidät vapaana pankkiin säästämääsi työaikaa, ilmoita vapaasta hakemuksella merkitsemällä Muu syy: pankkivapaa. 

Sovitellun päivärahan suuruus

Työtulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, jos ne ovat bruttona enintään 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon jaksolla.

Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, on sinun aina ilmoitettava kassalle tekemistäsi töistä ja saamistasi palkoista.

Kun työtulojen määrä ylittää suojaosan, puolet (50 prosenttia) suojaosan ylittävästä bruttopalkasta vähentää täysimääristä päivärahaasi. Katso esimerkit alla.

Työstä saatu palkka ja soviteltu työttömyyspäiväraha voivat olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset. Toisaalta soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan vähintään sen verran, mihin sinulla olisi samassa tilanteessa oikeus saada perusturvana (peruspäiväraha, josta vähennetään palkan vähentävä vaikutus).

WebKassassa on päivärahalaskuri, jolla voit laskea sovitellun päivärahan määrää eri tuloilla.

Esimerkki 1 - töitä neljän viikon hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa neljän viikon jaksoissa ja tekee jakson aikana kolme päivää keikkatyötä, josta saa palkkaa bruttona 295 euroa.

Suojaosan ylittävästä bruttopalkasta 16 euroa (295 – 279 = 16) puolet eli kahdeksan euroa vähentää neljän viikon täyttä päivärahaa. Neljän viikon jaksolla on 20 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 0,40 e/päivä (8 / 20 = 0,40).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 62,01 e/päivä (62,41 – 0,40 = 62,01).

Esimerkki 2 - töitä kuukauden hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa kuukausittain ja saa osa-aikatyöstä palkkaa bruttona 1 200 e/kk.

Suojaosan ylittävä bruttopalkka on 900 euroa (1 200 – 300 = 900), josta puolet eli 450 euroa vähentää kuukauden täyttä päivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan kuukaudessa katsotaan olevan keskimäärin 21,5 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 20,93 e/päivä (450 / 21,5 = 20,93).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 41,48 e/päivä (62,41 – 20,93 = 41,48).

Lomautus lyhennetylle työviikolle

Jos työaikaasi on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla täydellä päivällä, voit saada kokonaan työttömiltä päiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa.

Päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun työtä tehdään viikon jaksolla enintään 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

Sivutoiminen yritystoiminta

Aloittaessasi yritystoiminnan työttömyysaikana, yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisten neljän kuukauden aikana. Kun toiminta on jatkunut neljä kuukautta, sinun tulee ottaa yhteyttä TE-toimistoon, joka selvittää onko yritystoimintasi pää- vai sivutoimista. Jos TE-toimisto arvioi toiminnan sivutoimiseksi, oikeutesi päivärahaan jatkuu edelleen. Päätoiminen yrittäjä ei voi saada työttömyyspäivärahaa. Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksista täältä

Työskennellessäsi sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä työttömyyspäivärahasi määrässä otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi ansiotulot.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tulot huomioidaan kuukausittaisten tulo-meno -selvitysten perusteella. Pidempään toimineen yrityksen tulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksen mukaan (vuonna 2018 vuoden 2016 verotuspäätös).

Yrittäjänä sinun ei tarvitse ilmoittaa kassalle tekemiäsi työpäiviä tai työtunteja. Tekemääsi työaikaa ei seurata.

Työtulojen vaikutus päivärahan enimmäiskestoon

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 tai 500 päivältä. Niiltä jaksoilta, joilta saat soviteltua päivärahaa, kertyy 400/500 päivän laskuriin päiviä normaalia vähemmän.

Lue lisää päivärahan kestosta

Päivärahan määrä voi muuttua 26 viikon työn jälkeen

Kun saat soviteltua työttömyyspäivärahaa, kassa seuraa palkan lisäksi työviikkojasi. Jokainen kalenteriviikko, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia kerryttää uutta työssäoloehtoa.

Työskenneltyäsi vähintään 26 työviikkoa (28 kuukauden tarkastelujaksolla) täytät työssäoloehdon uudestaan. Ehdon täyttyessä ansiopäivärahan 400/500 päivän enimmäismäärän laskenta aloitetaan aina alusta.

Uusi omavastuuaika asetetaan ja päivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen enintään kerran vuodessa. Päivärahan suuruus siis määritellään uudestaan vain, jos uuden työssäoloehdon täyttyessä on kulunut yli vuosi siitä, kun määritys edellisen kerran tehtiin.

Lue lisää uuden työssäoloehdon täyttymisestä.