Työtulot työttömyysajalla

Sovitellun päivärahan maksaminen muuttuu 1.4.2019 lukien. Muutoksen myötä osa-aikaisen työn tai keikkatyön palkkatulo huomioidaan siinä hakujaksossa, jossa palkka on sinulle maksettu. Muutoksen tarkoituksena on vähentää sovitellun päivärahan maksuviipeitä.

Esimerkki 1. Haet päivärahaa huhtikuulta ja ilmoitat tehneesi huhtikuussa 30 tuntia töitä. Näiden töiden palkka maksetaan sinulle kokonaan vasta toukokuun puolella, joten huhtikuun päiväraha maksetaan sinulle täysimääräisenä ja huhtikuun palkat huomioidaan vasta toukokuun hakujaksolla.

Esimerkki 2. Haet päivärahaa huhtikuulta ja ilmoitat tehneesi huhtikuussa 30 tuntia töitä. Näistä töistä palkka maksetaan ensimmäiseltä 15 tunnilta 20.4. ja loput 15 tuntia 20.5. Huhtikuun hakemukseen liitetään 20.4. päivän palkkalaskelma ja päiväraha maksetaan huhtikuulta soviteltuna tämän palkan perusteella. Toukokuun päiväraha maksetaan soviteltuna ja toukokuun sovittelussa otetaan huomioon 20.5. maksupäivän palkka.

Muut etuuden saamisen ehdot ovat ennallaan.

Pysy työnhakijana TE-toimistossa myös osittaisen työllistymisen aikana

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa koko työttömyyden ajan. Työnhaku on pidettävä voimassa myös työllistyessäsi osittain tai tilapäisesti koska ajalta, jolloin työnhakusi ei ole voimassa, et voi saada työttömyyspäivärahaa.

Yritystoiminnan voi työttömyysaikana ja sinulla on oikeus työttömyysturvaan ainakin yritystoiminnan aloittamista seuraavan neljän kuukauden ajan. Yritystoiminnan alkamisesta ilmoitetaan TE-toimistolle ja työttömyyskassalle. Yritystoiminnan tulot vaikuttavat päivärahaan kuten osa-aikatyön palkkatulo. 

Yli kahden viikon kokoaikatyön työsuhteen ajalta sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan. Työskentely ja tästä saadut tulot on aina selvitettävä kun työttömyyspäivärahan hakeminen taas jatkuu.

Huomaa, että etuuden hakematta jättämisellä ja/tai katkaisemalla työnhaun TE-toimistossa työskentelyn ajaksi, on vaikutusta aktiivisuuden seurantaan.

Osittain työttömälle soviteltua päivärahaa

Voit saada työtulojen perusteella vähennettyä soviteltua päivärahaa, kun sinulla on palkkatuloja

 • osa-aikatyöstä (työaika enintään 80 prosenttia täydestä työajasta)
 • enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
 • työstä, jossa päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai
 • tuloja sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä.

Jos työaikasi tilapäisesti ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, soviteltua työttömyyspäivärahaa ei makseta siltä jaksolta, jossa palkkasi on maksettu.

Oikeutta soviteltuun päivärahaan ei ole,

 • jos työaikaasi vähennetään omasta aloitteestasi tai
 • teet työnantajan kanssa sopimuksen työajan lyhentämisestä.

Sovitellun päivärahan hakeminen ja hakemuksen käsittely

Päivärahaa haetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa palkanmaksurytmiä vastaavasti. Jos saat palkan kuukausittain, myös päiväraha haetaan ja maksetaan kuukausittain.

 • Ilmoita hakemuksessa tekemäsi työpäivät ja työtunnit. Älä pyöristä tekemiäsi työtunteja, vaan ilmoita ne minuutin tarkkuudella.
 • Liitä hakemukseesi kopio hakujaksolla maksettujen töiden palkkalaskelmasta. Kassa ei saa tulorekisterin kautta palkkatietojasi ennen kuin vasta 1.1.2020 lukien.
  • Jos et ole saanut palkkaa hakujaksolla lainkaan, ilmoita hakemuksessa tulevan palkan palkanmaksupäivä.
 • Lähetä kopio työsopimuksestasi työsuhteen alkaessa. Ilmoita työsuhteeseesi käytetty työaikamuoto (jaksotyö vai yleistyöaika) kassalle, jos sitä ei ole merkitty työsopimukseesi.
  • Yksittäisistä keikkapäivistä ei työsopimusta tarvita.

Huom! Etuushakemukset tulee tehdä joka kuukausi, kun maksamme sinulle soviteltua päivärahaa. Etuushakemus tulee tehdä siis myös silloin, kun työllistyt jonain kuukautena tilapäisesti enemmän. Hakujaksojen väliin ei saa jäädä selvittämätöntä aikaa ja jos tätä aikaa ei ole selvitetty, joudumme pyytämään näitä selvityksiä ennen kuin uusi hakemuksesi voidaan käsitellä. Hakematta jättäminen vaikuttaa myös aktiivisuuden seurantaan.

Työttömyyskassat alkavat saada tietoja tulorekisteristä vasta vuonna 2020, joten myös vuoden 2019 aikana kassalle tulee edelleen toimittaa palkkatodistukset ja/tai palkkalaskelmat hakemuksen liitteeksi kuten tähänkin asti.

Kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Soviteltuja päivärahoja koskevien hakemusten käsittely kestää normaalisti noin kaksi viikkoa. Hakemustilanteen ruuhkautuessa käsittely saattaa kestää hieman pidempään. 

Työaikapankki

Jos liityt työpaikan työaikapankkijärjestelmään, toimita kopio työaikapankkiin liittymissopimuksesta.

 • Kun säästät työaikaa pankkiin, ilmoita pankkiin säästämäsi työaika hakemuksessasi. Liitä hakemukseesi esim. kopio työvuorotaulukosta ja palkanlaskijan selvitys säästetyn työajan palkan määrästä. 
 • Kun pidät vapaana pankkiin säästämääsi työaikaa, ilmoita vapaasta hakemuksella merkitsemällä Muu syy: pankkivapaa. 

Sovitellun päivärahan suuruus

Työtulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, jos ne ovat bruttona enintään 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon jaksolla.

Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, on sinun aina ilmoitettava kassalle tekemistäsi töistä ja saamistasi palkoista.

Kun työtulojen määrä ylittää suojaosan, puolet (50 prosenttia) suojaosan ylittävästä bruttopalkasta vähentää täysimääristä päivärahaasi. Katso esimerkit alla.

Työstä saatu palkka ja soviteltu työttömyyspäiväraha voivat olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset. Toisaalta soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan vähintään sen verran, mihin sinulla olisi samassa tilanteessa oikeus saada perusturvana (peruspäiväraha, josta vähennetään palkan vähentävä vaikutus).

WebKassassa on päivärahalaskuri, jolla voit laskea sovitellun päivärahan määrää eri tuloilla.

Esimerkki 1 - töitä neljän viikon hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa neljän viikon jaksoissa ja tekee jakson aikana kolme päivää keikkatyötä, josta saa palkkaa bruttona 295 euroa.

Suojaosan ylittävästä bruttopalkasta 16 euroa (295 – 279 = 16) puolet eli kahdeksan euroa vähentää neljän viikon täyttä päivärahaa. Neljän viikon jaksolla on 20 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 0,40 e/päivä (8 / 20 = 0,40).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 62,01 e/päivä (62,41 – 0,40 = 62,01).

Esimerkki 2 - töitä kuukauden hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa kuukausittain ja saa osa-aikatyöstä palkkaa bruttona 1 200 e/kk.

Suojaosan ylittävä bruttopalkka on 900 euroa (1 200 – 300 = 900), josta puolet eli 450 euroa vähentää kuukauden täyttä päivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan kuukaudessa katsotaan olevan keskimäärin 21,5 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 20,93 e/päivä (450 / 21,5 = 20,93).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 41,48 e/päivä (62,41 – 20,93 = 41,48).

Lomautus lyhennetylle työviikolle

Jos työaikaasi on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla täydellä päivällä, voit saada kokonaan työttömiltä päiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa.

Päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun työtä tehdään viikon jaksolla enintään 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

Yritystoiminta työttömyysaikana

Yrittäjänä toimimisesta on ilmoitettava aina sekä työttömyyskassalle että TE-toimistolle. Ilmoitus tulee tehdä heti toiminnan alkaessa.

Yritystoimintaa voi harjoittaa ensimmäiset neljä kuukautta ilman, että TE-toimisto tutkii sitä, oletko pää- tai sivutoiminen yrittäjä. Yritystoimintasi pää-/sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa vasta neljän kuukauden jälkeen.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa tulot huomioidaan kuukausittaisten tulo-meno -selvitysten perusteella. Hakemukseen tulee liittää kopio kuukausittaisesta kirjanpidosta tai muu selvitys, josta toiminnan tulot ja menot käyvät ilmi. Pidempään toimineen yrityksen tulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksen mukaan (vuonna 2018 vuoden 2016 verotuspäätös).

Jos TE-toimisto arvioi yritystoiminnan neljän kuukauden jälkeen olevan

 • sivutoimista, oikeutesi päivärahaan jatkuu edelleen. Työskennellessäsi sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä työttömyyspäivärahasi määrässä otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi ansiotulot.
 • päätoimista, et voi enää saada työttömyyspäivärahaa. Lue lisää yritystoiminnan vaikutuksista täältä.

Yrittäjänä sinun ei tarvitse ilmoittaa kassalle tekemiäsi työpäiviä tai työtunteja. Tekemääsi työaikaa ei seurata.

Työtulojen vaikutus päivärahan enimmäiskestoon

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 tai 500 päivältä. Niiltä jaksoilta, joilta saat soviteltua päivärahaa, kertyy 400/500 päivän laskuriin päiviä normaalia vähemmän.

Lue lisää päivärahan kestosta

Päivärahan määrä voi muuttua 26 viikon työn jälkeen

Kun saat soviteltua työttömyyspäivärahaa, kassa seuraa palkan lisäksi työviikkojasi. Jokainen kalenteriviikko, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia kerryttää uutta työssäoloehtoa.

Työskenneltyäsi vähintään 26 työviikkoa (28 kuukauden tarkastelujaksolla) täytät työssäoloehdon uudestaan. Ehdon täyttyessä ansiopäivärahan 400/500 päivän laskenta alkaa alusta.

Uusi omavastuuaika asetetaan ja päivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen enintään kerran vuodessa. Päivärahan suuruus siis määritellään uudestaan vain, jos uuden työssäoloehdon täyttyessä on kulunut yli vuosi siitä, kun määritys edellisen kerran tehtiin.

Lue lisää uuden työssäoloehdon täyttymisestä.