Työtulot työttömyysajalla

Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa kokoajan, jos aloitat osa-aikatyön tai työllistyt tilapäisesti työttömyysaikana. Et saa päivärahaa ajalta, jolloin työnhakusi ei ole voimassa.

Jos menet yli kahdeksi viikoksi kokoaikatyöhön, sinulla ei ole oikeutta työttömyyspäivärahaan työsuhteen ajalta. Työllistyessäsi yli kahden viikon kokoaikatyöhön, voit hakea päivärahaa työn alkuun saakka ja uudelleen työn päättymisestä lukien. Liitä työn päättymistä seuraavaan hakemukseen kopiot palkkalaskelmista, työsopimuksesta ja työtodistuksesta.

Osittain työttömälle soviteltua päivärahaa

Voit saada työtulojen perusteella vähennettyä soviteltua päivärahaa työskennellessäsi

  • osa-aikatyössä (työaika enintään 80 prosenttia täydestä työajasta)
  • enintään kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä
  • työssä, jossa päivittäistä työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai
  • sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä

Soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa, myös työpäiviltä.

Jos työaikasi tilapäisesti ylittää 80 prosenttia kokoaikaisen työntekijän työajasta, soviteltua työttömyyspäivärahaa ei makseta ko. hakemusjaksolta.

Sovitellun päivärahan hakeminen ja hakemuksen käsittely

Päivärahaa haetaan neljän viikon tai kuukauden jaksoissa palkanmaksurytmiä vastaavasti. Jos saat palkan kuukausittain, myös päiväraha haetaan ja maksetaan kuukausittain.

Kirjoita hakemukseesi tekemäsi työpäivät ja -tunnit. Älä pyöristä tekemiäsi työtunteja, vaan ilmoita ne minuutin tarkkuudella.

Liitä hakemukseesi aina kopio hakujakson aikaisten töiden palkkalaskelmasta. Lähetä kassalle myös kopio työsopimuksestasi silloin, kun aloitat osa-aikatyön.  Jos työsopimukseesi ei ole merkitty työaikamuotoa (jaksotyö vai yleistyöaika), ilmoita se kassalle liitteet lähettäessäsi. Yksittäisistä keikkapäivistä ei työsopimusta tarvita.

Kassalle saapuvat hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Soviteltuja päivärahoja koskevien hakemusten käsittely kestää normaalisti noin kaksi viikkoa. Hakemustilanteen ruuhkautuessa käsittely saattaa kestää hieman pidempään. 

Sovitellun päivärahan suuruus

Työtulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, jos ne ovat enintään suojaosuuden suuruiset. Suojaosa on bruttona 300 euroa kuukaudessa tai 279 euroa neljän viikon jaksolla.

Vaikka tulosi jäisivät alle suojaosan, on sinun aina ilmoitettava kassalle tekemistäsi töistä ja saamistasi palkoista.

Kun työtulojen määrä ylittää suojaosan, puolet (50 prosenttia) suojaosan ylittävästä bruttopalkasta vähentää täysimääristä päivärahaasi. Katso alla olevat esimerkit.

Työstä saatu palkka ja soviteltu työttömyyspäiväraha saavat olla yhteensä enintään päivärahan perusteena olevan palkan suuruiset. Toisaalta soviteltua työttömyyspäivärahaa maksetaan vähintään sen verran, mihin sinulla olisi samassa tilanteessa oikeus saada perusturvana (peruspäiväraha, josta vähennetään palkan vähentävä vaikutus).

WebKassassa on päivärahalaskuri, jolla voit laskea sovitellun päivärahan määrää eri tuloilla.

Esimerkki 1 - töitä neljän viikon hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa neljän viikon jaksoissa ja tekee jakson aikana kolme päivää keikkatyötä, josta saa palkkaa bruttona 295 euroa.

Suojaosan ylittävästä bruttopalkasta 16 euroa (295 – 279 = 16) puolet eli kahdeksan euroa vähentää neljän viikon täyttä päivärahaa. Neljän viikon jaksolla on 20 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 0,40 e/päivä (8 / 20 = 0,40).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 62,01 e/päivä (62,41 – 0,40 = 62,01).

Esimerkki 2 - töitä kuukauden hakujaksolla
Kokonaan työttömän sairaanhoitajan päiväraha on bruttona 62,41 e/päivä. Hän hakee päivärahaa kuukausittain ja saa osa-aikatyöstä palkkaa bruttona 1 200 e/kk.

Suojaosan ylittävä bruttopalkka on 900 euroa (1 200 – 300 = 900), josta puolet eli 450 euroa vähentää kuukauden täyttä päivärahaa. Työttömyysturvalain mukaan kuukaudessa katsotaan olevan keskimäärin 21,5 korvauspäivää, joten palkka vähentää täyttä päivärahaa bruttona 20,93 e/päivä (450 / 21,5 = 20,93).

Soviteltua päivärahaa maksetaan bruttona 41,48 e/päivä (62,41 – 20,93 = 41,48).

Lomautus lyhennetylle työviikolle

Jos työaikaasi on lomautuksen johdosta lyhennetty yhdellä tai useammalla täydellä päivällä, voit saada kokonaan työttömiltä päiviltä täyttä työttömyyspäivärahaa.

Päivärahaa voidaan maksaa silloin, kun työtä tehdään viikon jaksolla enintään 80 prosenttia enimmäistyöajasta.

Sivutoiminen yritystoiminta

Työskennellessäsi sivutoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä työttömyyspäivärahasi määrässä otetaan huomioon yritystoiminnasta saamasi ansiotulot.

Tulot huomioidaan viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätöksen mukaan (vuonna 2017 vuoden 2015 verotuspäätös).

Yrittäjänä sinun ei tarvitse ilmoittaa kassalle tekemiäsi työpäiviä tai työtunteja. Tekemääsi työaikaa ei seurata ja tulot otetaan huomioon verotuspäätöksen mukaan.

Työtulojen vaikutus päivärahan enimmäiskestoon

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 tai 500 päivältä. Niiltä jaksoilta, joilta saat soviteltua päivärahaa, kertyy 400/500 päivän laskuriin päiviä normaalia vähemmän.

Lue lisää päivärahan kestosta

Päivärahan määrä voi muuttua 26 viikon työn jälkeen

Kun saat soviteltua työttömyyspäivärahaa, kassa seuraa palkan lisäksi työviikkojasi. Jokainen kalenteriviikko, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia kerryttää uutta työssäoloehtoa.

Työskenneltyäsi vähintään 26 työviikkoa (28 kuukauden tarkastelujaksolla) täytät työssäoloehdon uudestaan. Ehdon täyttyessä ansiopäivärahan 400/500 päivän enimmäismäärän laskenta aloitetaan aina alusta.

Uusi omavastuuaika asetetaan ja päivärahan perusteena oleva palkka lasketaan uudelleen enintään kerran vuodessa. Päivärahan suuruus siis määritellään uudestaan vain, jos uuden työssäoloehdon täyttyessä on kulunut yli vuosi siitä, kun määritys edellisen kerran tehtiin.

Lue lisää uuden työssäoloehdon täyttymisestä.