Työllistymistä edistävät palvelut

Työ- ja elinkeinotoimisto voi ohjata sinut työllistymistä edistäviin TE-palveluihin. Kassa maksaa sinulle TE-palvelun ajalta työttömyysetuutta TE-toimiston lausunnosta riippuen joko normaalin suuruisena tai korotettuna. Korotettua ansio-osaa maksetaan enintään 200 päivältä. TE-palveluiden ajalta maksettava päiväraha kuluttaa ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa samalla tavalla kuin työttömyysajalta maksettava päiväraha. Työttömyysetuutta maksetaan TE-palvelujen ajalta ennen palvelun alkamista määrätystä karenssista ja/tai omavastuuajasta huolimatta.

TE-palveluita ovat

  • työvoimakoulutus
  • omaehtoinen opiskelu
  • työhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • kokeilu
  • kotoutumista edistävä omaehtoinen opiskelu
  • kuntouttava työtoiminta.

Omaehtoista opiskelua tuetaan työttömyysturvalla enintään 24 kuukautta, vaikka enimmäismaksuaika ei opiskeluaikana täyttyisikään. Jos opintojen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittaminen, opintoja voitaisiin tukea enintään 48 kuukauden ajan.

Kulukorvaus

TE-palvelun ajalta voidaan maksaa verotonta kulukorvausta. Kulukorvausta maksetaan omaehtoisia opintoja lukuun ottamatta kaikkiin muihin TE-palveluihin.

Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä. Kulukorvaus voidaan maksaa korotettuna (18 euroa päivässä), jos osallistut TE-palveluun työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai sinulle aiheutuu työssäkäyntialueellasi järjestettävään palveluun osallistumisesta majoituskustannuksia.

Etuuden hakeminen palvelun aikana

Työttömyyspäiväraha haetaan palvelun ajalta normaalisti jatkohakemuksella. Hakemus täytetään 4 kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa kuten ennen palvelua. Hakemus täytetään palvelun alusta sen loppuun saakka niin, että siitä käy ilmi palveluun osallistuminen: ilmoita hakemuksessa TE-palvelu tai koulutus, jos osallistut koulutukseen. Jos olet palvelun aikana työssä, liitä hakemukseesi kopio palkkalaskelmasta ja ilmoita hakemuksessa työpäivä ja työpäivän työtunnit.

TE-palvelusta poissaolopäivät ilmoitetaan kuten alla kohdassa Poissaolot TE-palvelusta ja Opintojen loma-ajat – kohdissa on kerrottu.

Poissaolot TE-palvelusta

Työttömyysetuutta ei makseta palvelujen poissaolopäiviltä, ellei poissaolon syynä ole oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (poissaoloa enintään neljän päivän ajan), työhaastattelu tai siihen rinnastettava syy, joka liittyy työllistymiseen.

Jos olet poissa TE-palvelusta ilmoita poissaolosta aina työttömyyskassalle. Ilmoita jatkohakemuksella poissaolopäivä merkinnällä "muu syy" sekä poissaolon syy, esim. Sairaus tai työhaastattelu. Muista lähettää myös kassalle kopio lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksesta, jos olet sairastunut ja sairautesi kestää yli kolme päivää.

Opintojen aikaiset loma-ajat 

Työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuus maksetaan myös poissaolopäiviltä, joten opintojen aikaisia yksittäisiä poissaoloja ei tarvitse ilmoittaa kassalle. Sen sijaan opintojen loma-ajoilta ei makseta kulukorvausta. Opintojen loma-ajat ilmoitetaan jatkohakemuksessa merkinnällä Loma.

Rekrytointikokeilu

Rekrytointikokeilun avulla sinä ja työnantaja voitte selvittää, sovitko tarjolla olevaan työhön. Kokeilu voi enimmillään kestää yhden kuukauden. Jos sinut palkataan työhön rekrytointikokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennetään koeajasta.

TE-toimisto ei oma-aloitteisesti ohjaa ketään rekrytointikokeiluun. Te-toimisto voi ohjata rekrytointikokeiluun, jos työnhakija ja työnantaja sitä yhdessä te-toimistosta pyytävät. Jos kokeilu ei johda työnhakijan työllistymiseen, on työnantajan annettava TE-toimistolle tieto siitä, mistä syystä työsuhdetta ei syntynyt.

Kokeilun ajalta maksetaan työttömyysetuus. Kokeilun ajalta ei voi saada korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta. Työttömyyskassalle ei tarvitse ilmoittaa rekrytointikokeiluun osallistumisesta lainkaan, koska ajalta ei makseta palkkaa.

Koska kokeilu on vapaaehtoinen, ei siitä kieltäytymisestä eikä sen keskeyttämisestä aiheudu henkilölle karenssia. Jos henkilölle tarjotaan kokeilun aikana tai sen jälkeen työtä, henkilö ei ilman pätevää syytä voi kieltäytyä tarjotusta työstä vetoamalla kokeiluun osallistumiseen. Työstä kieltäytymisestä syystä aiheutuu karenssi, jonka ajalta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. 

Lisätietoja TE-palveluista ja rekrytointikokeilusta saat TE-toimistosta.