Päivärahan saamisen ehdot

Työttömyysturvalakiin tehtiin 2020 määräaikaisia muutoksia koronavirusepidemian aiheuttamien elinkeinoelämän häiriöiden takia. Muutokset vaikuttavat esim. soviteltavan päivärahan määrään. Osa muutoksista koskee vain lomautettuja ja osa muutoksista kaikkia työttömiä. Osa muutoksista on päättynyt, osan voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti.Lue lisää muutoksista kohdasta määräaikaiset muutokset. 

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos olet

 • ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli kuusi kuukautta,
 • maksanut jäsenmaksusi ja
 • täytät työssäoloehdon jäsenyysaikanasi.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa. On siis erittäin tärkeää ilmoittautua työttömyyden alussa työnhakijaksi ja pitää työnhaku voimassa koko työttömyyden ajan.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun teet 28 kuukauden tarkastelujakson aikana töitä 26 viikkoa (6 kk).

Työssäoloehtoon luetaan mukaan kaikki viikot, joilla töitä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu vähintään alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, pitää kokoaikatyöstä maksettavan kuukausipalkan olla vähintään 1211 euroa kuukaudessa. 

Tarkastelujaksoa, jolla työssäoloehdon on täytyttävä (28 kuukautta), voidaan pidentää hyväksyttävistä syistä enintään seitsemällä vuodella. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi

 • päätoiminen opiskelu
 • äitiysloma
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito
 • palkaton sairasloma
 • armeija / siviilipalvelus

Työskennellessäsi palkkatuetussa työssä, kertyy palkkatukityöstä työssäoloehtoon vain 75 %. Tämä tarkoittaa sitä, että täyttääksesi 26 viikon työssäoloehdon, sinun on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos sinut on työllistetty palkkatukityöhön ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella eli olet vähintään 60 vuotias työn alkaessa, työssäoloehtosi kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit menettää palkansaajakassan jäsenenä hankkimasi päivärahaoikeuden seuraavissa tilanteissa

 • Työskentelet päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.
 • Olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä.
 • Työttömyyskassaa vaihtaessasi vanhan ja uuden työttömyyskassan jäsenyyksien väliin jää yli kuukauden katkos, jolloin et ole kummankaan kassan jäsen.

Edellä mainituissa tapauksissa saat oikeuden ansiopäivärahaan uudelleen vasta täytettyäsi uuden työssäoloehdon eli oltuasi palkkatöissä vähintään 26 viikkoa.

Uuden työssäoloehdon täyttyminen

Kun saat työttömyyspäivärahaa, kassa seuraa työviikkojesi kertymistä.

Kun työttömäksi jäämisen jälkeen täytät työssäoloehdon uudestaan (olet ollut töissä vähintään 26 työviikkoa 28 kuukauden tarkastelujaksolla), aloitetaan ansiopäivärahan enimmäiskeston laskenta aina alusta. Lue lisää enimmäiskestosta täältä.

Päivärahan määrä lasketaan uudestaan ja uusi omavastuuaika asetetaan, jos täytät uuden työssäoloehdon

 • ennen kuin aiemman työssäoloehdon täyttymisen jälkeen on pystytty maksamaan päivärahaa yhdeltäkään päivältä tai
 • vuoden sisällä siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa, mutta omavastuuaikaa ei ole asetettu eikä päivärahan määrää laskettu uudestaan työssäoloehdon täyttyessä edellisen kerran tai
 • yli vuoden kuluttua siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa.

Poikkeuksia työssäoloehdon laskemisessa

Jakso- eli periodityön vaikutus

Jaksotyöntekijällä työssäoloehtoon huomioidaan kaikki sellaiseen tasoittumisjaksoon sisältyvät viikot, joiden aikana keskimääräinen työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Osapalkkainen sairausaika

Työssäoloehtoon ei lueta aikaa, jolta olet saanut

 • osasairaspäivärahaa
 • alennettua sairausajan palkkaa (esim. 2/3 palkkaa)

Työaikapankki

Työaikapankkiin säästettyä aikaa ei lasketa työssäoloehtoon. Sen sijaan, jos olet pitänyt vapaata perustuen työaikapalkkiin säästettyyn aikaa, luetaan vapaa työssäoloehtoon samaan tapaan kuin palkallinen vuosiloma-aika.