Päivärahan saamisen ehdot

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos olet

 • ollut kassan jäsenenä vähintään 26 viikkoa eli kuusi kuukautta ja
 • maksanut jäsenmaksusi ja
 • täytät työssäoloehdon jäsenyysaikanasi.

Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain ajalta, jolloin olet työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa. On siis erittäin tärkeää, että ilmoittaudut työnhakijaksi ja pidät työnhakusi voimassa.

Työssäoloehto

Työssäoloehto täyttyy, kun teet 28 kuukauden tarkastelujakson aikana töitä 26 viikkoa (6 kk).

Työssäoloehtoon luetaan mukaan kaikki viikot, joilla töitä on ollut vähintään 18 tuntia ja työstä on maksettu vähintään alan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Jos alalla ei ole työehtosopimusta, pitää kokoaikatyöstä maksettavan kuukausipalkan olla vuonna 2016 vähintään 1 173 euroa kuukaudessa. Vuoden 2015 aikana riitti 1 165 euroa kuukaudessa.

Tarkastelujaksoa, jolla työssäoloehdon on täytyttävä (28 kuukautta), voidaan pidentää hyväksyttävistä syistä enintään seitsemällä vuodella. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi

 • päätoiminen opiskelu
 • äitiysloma
 • alle 3-vuotiaan lapsen hoito

Työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilla on tarkempi lista hyväksyttäväksi katsottavista syistä.

Jos et ole 29.12.2013 jälkeen tehnyt yhtään vähintään 18-tuntista työviikkoa, vaaditaan työssäoloehdon täyttymiseen 26 viikon sijasta 34 viikon (8 kk) työskentely.

Työskennellessäsi palkkatuetussa työssä, kertyy palkkatukityöstä työssäoloehtoon vain 75 %. Tämä tarkoittaa sitä, että täyttääksesi 26 viikon työssäoloehdon, sinun on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos sinut on työllistetty palkkatukityöhön ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella eli olet vähintään 60 vuotias työn alkaessa, työssäoloehtosi kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Työssäoloehdon voimassaolo

Voit menettää palkansaajakassan jäsenenä hankkimasi päivärahaoikeuden seuraavissa tilanteissa

 • Työskentelet päätoimisena yrittäjänä yli 18 kuukautta.
 • Olet poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta ilman hyväksyttävää syytä.
 • Työttömyyskassaa vaihtaessasi vanhan ja uuden työttömyyskassan jäsenyyksien väliin jää yli kuukauden katkos, jolloin et ole kummankaan kassan jäsen.

Kaikissa tapauksissa saat oikeuden ansiopäivärahaan uudelleen vasta täytettyäsi uuden työssäoloehdon eli oltuasi palkkatöissä vähintään 26 viikkoa.

Uuden työssäoloehdon täyttyminen

Kun saat työttömyyspäivärahaa, kassa seuraa työviikkojesi kertymistä.

Kun työttömäksi jäämisen jälkeen täytät työssäoloehdon uudestaan eli olet töissä vähintään 26 työviikkoa (28 kuukauden tarkastelujaksolla), aloitetaan ansiopäivärahan enimmäiskeston laskenta aina alusta. Lue lisää enimmäiskestosta täältä.

Päivärahan määrä lasketaan uudestaan ja uusi omavastuuaika asetetaan, jos

 • täytät uuden työssäoloehdon ennen kuin aiemman työssäoloehdon täyttymisen jälkeen on pystytty maksamaan päivärahaa yhdeltäkään päivältä tai
 • täytät uuden työssäoloehdon vuoden sisällä siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa, mutta omavastuuaikaa ei ole asetettu eikä päivärahan määrää laskettu uudestaan työssäoloehdon täyttyessä edellisen kerran tai
 • täytät uuden työssäoloehdon yli vuoden kuluttua siitä, kun päivärahaa on alettu maksaa.

Korvauspäivien enimmäismäärän laskenta aloitetaan alusta joka kerta, kun työssäoloehto täyttyy.

Poikkeuksia työssäoloehdon laskemisessa

Jakso- eli periodityön vaikutus

Jaksotyöntekijällä työssäoloehtoon huomioidaan kaikki sellaiseen tasoittumisjaksoon sisältyvät viikot, joiden aikana keskimääräinen työaika on vähintään 18 tuntia viikossa.

Osapalkkainen sairausaika

Työssäoloehtoon ei lueta aikaa, jolta olet saanut

 • osasairaspäivärahaa
 • alennettua sairausajan palkkaa (esim. 2/3 palkkaa) 1.1.2010 jälkeen

Jos olet ennen 1.1.2010 saanut alennettua sairasajan palkkaa, luetaan ko. aika työssäoloehtoon edellyttäen, että palkanmaksu on perustunut vähintään 18 tunnin viikoittaiseen työaikaan.

Työaikapankki

Työaikapankkiin säästettyä aikaa ei lasketa työssäoloehtoon. Sen sijaan, jos olet pitänyt vapaata perustuen työaikapalkkiin säästettyyn aikaa, luetaan vapaa työssäoloehtoon samaan tapaan kuin palkallinen vuosiloma-aika.