Muut tulot työttömyysajalla

Jos saat työttömänä ollessasi eläkkeitä tai sosiaalietuuksia, voivat ne vaikuttaa työttömyyspäivärahaasi. Osa etuuksista pienentää ansiopäivärahan määrää, osa estää ansiopäivärahan saamisen kokonaan ja osa ei vaikuta ansiopäivärahaan mitenkään.

Alla on lueteltu yleisimpien sosiaalisetuuksien vaikutus. Tarkemman luettelon sosiaalietuuksien vaikutuksesta ansiopäivärahaan löydät työttömyyskassojen yhteisjärjestön sivuilta.

Saamastasi etuudesta ja sen määrästä on aina toimitettava päivärahahakemuksen liitteenä selvitys työttömyyskassalle. Selvityksenä hyväksytään esim. kopio etuudesta saamastasi päätöksestä tai maksuilmoitus, josta etuuden kuukausimäärä käy ilmi. Etuuden määrän muuttuessa, toimita kassalle selvitys uudesta muuttuneesta määrästä.

Päivärahaa pienentävät etuudet

Työttömyyspäivärahaa pienentävät

 • lasten kotihoidontuki (myös puolison saama tuki voi vaikuttaa)
 • joustava hoitoraha
 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke.

Etuudet pienentävät työttömyyspäivärahaa koko määrällään. Päivittäistä vähennystä laskettaessa kuukausittainen etuus jaetaan 21,5:llä.

Esimerkki etuuden vaikutuksesta
Sairaanhoitaja saa lasten kotihoidontukea bruttona 342,53 euroa kuukaudessa. Tuki pienentää hänen päivittäistä päivärahaansa 15,93 euroa päivältä (342,53 / 21,5 = 15,93).

Päivärahan maksun estävät etuudet

Työttömyyspäivärahan maksamisen kokonaan estävät

 • sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha

 • kuntoutustuki tai kuntoutusraha

 • omaishoidontuki, jos omaishoidon katsotaan työllistävän henkilöä niin paljon, ettei hän voi olla työmarkkinoiden käytettävissä,

 • erityishoitoraha

Etuudet, joilla ei ole vaikutusta

Työttömyyspäivärahaan eivät vaikuta millään tavalla

 • lapsilisä
 • perhe-eläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke
 • asumistuki
 • omaishoidontuki, edellyttäen, että henkilön katsotaan olevan työmarkkinoiden käytettävissä omaishoidon vaatimasta työmäärästä huolimatta.