Määräaikaiset muutokset

Lainmuutosten voimaantulo ja voimassaolo

Työttömyysturvalakiin on tehty Korona pandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia, joiden alkupäivät vaihtelevat välillä 16.3.2020 - 1.7.2020. Valtaosa muutoksista on voimassa 31.12.2020 asti ja osa 31.3.2021 asti. Jos pandemia pitkittyy, on mahdollista, että muutoksien voimassaoloa jatketaan edelleen uudella lailla. Kaikki muutokset on joka tapauksessa tarkoitettu väliaikaiseksi. 

Sovitellun päivärahan suojaosa 1.6.2020 - 31.3.2021

Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 1.6.2020 - 31.3.2021 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on normaalia suurempi. Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto (aiemmin 300 e) ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto (aiemmin 279 euroa). Muutos pienentää työtulojen vaikutusta maksettavan sovitellun päivärahan määrään, jolloin päivärahaa jää maksettavaksi enemmän.

Muutoksen alkamisajankohta on sidottu säännönmukaisen hakujakson alkamispäivään. Jos hakujaksona on esim. kuukausi 16.5. - 15.6.2020, koko hakujaksolla on käytössä vielä 300 euron suojaosa, koska hakujakson ensimmäinen päivä on ennen 1.6.2020. Vastaavasti jos hakujaksona on esim. kuukausi 16.3. - 15.4.2021, koko hakujaksolla on käytössä vielä 500 euron suoajosa, koska hakujakson ensimmäinen päivä on ennen 1.4.2021.

Liikkuvuusavustus 12.6.2020 - 31.3.2021

Liikkuvuusavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää kokoaikatyöhön, jossa päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia (normaali edellytys kolme tuntia) tai henkilö muuttaa vastaavalle etäisyydelle työn takia. Muutos ei koske koulutuksen perusteella maksettavaa liikkuvuusavustusta. 

Poikkeussäännös koskee liikkuvuusavustusta, joka maksetaan ajalla 22.6.2020 - 31.3.2021 alkaneen työn perusteella. Lue lisää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksistä kohdasta liikkuvuusavustus.

Lomautettujen työvoimapoliittisten edellytysten tutkiminen 16.3.2020 - 31.12.2021

TE-toimisto ei ajalla 16.3. - 31.12.2020 tutki lomautetuilta henkilöiltä kokoaikatyön hakemista, työllistymistä muussa kuin työsuhteessa tehdyssä työssä, työllistymisestä yritystoiminnassa/omassa työssä, opiskelua eikä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevaa nuorta koskevia edellytyksiä, työstä kieltäytymistä, työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyviä laiminlyöntejä, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautettujen tulee kuitenkin ottaa vastaan oman työnantajan tarjoamaa työtä.

TE-toimisto ei ajalla 1.1. - 31.12.2021 edelleenkään tutki lomautettujen henkilöiden opintoja.

Erityinen sovittelujakso poistuu 11.5.2020 - 31.3.2021

Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 11.5.2020 – 31.3.2021 ei muodosteta erityistä sovittelujaksoa. Ennen lakimuutosta erityistä sovittelujaksoa on käytetty pääasiassa tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole oikeutta päivärahaan koko tavanomaiselta sovittelujaksolta (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa) esim. koska lomautus alkaa tai päättyy kesken sovittelujakson. Erityisellä sovittelujaksolla on huomioitu vain ko. jakson aikana maksetut palkkatulot, jotka on laskennallisesti muunnettu vastaamaan täyden kuukauden palkkaa. Jos palkanmaksupäivä on jäänyt erityisen sovittelujakson ulkopuolelle, on päiväraha maksettu täysimääräisenä. 

Erityisen sovittelujakson poistuessa käytöstä koko sovittelu/hakujakson aikana maksetut palkkatulot huomioidaan maksettavien aikojen päivärahassa, vaikka palkanmaksupäivä osuisikin ajalle, jolta päivärahaa ei makseta. Käytännössä lakimuutos tulee useissa tapauksissa vähentämään lyhennetyn työpäivän lomautuksen ajalta maksettavan päivärahan määrää. 

Muutoksen alkamisajankohta on sidottu säännönmukaisen hakujakson alkamispäivään. Lisää tietoa muutoksen soveltamisesta löytyy muutosta koskevasta uutisestamme.

Omavastuuaika 16.3. - 31.12.2020

Normaalisti työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa 5 työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Jos omavastuuajan ensimmäinen päivä olisi 16.3. - 31.12.2020 välisenä aikana, työttömyyspäivärahaa maksetaan poikkeuksellisesti myös omavastuuajalta. Jos omavastuuaika tulee asetettavaksi ennen 16.3.2020 tai 1.1.2021 jälkeen, omavastuuajalta ei työssäoloehdon täyttyessä makseta työttömyyspäivärahaa.

Enimmäismaksuaika ajalla 16.3. - 31.12.2020

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen ja työttömyyspäiväraha on maksettu lomautuksen perusteella ajalta 16.3. - 30.6.2020. Poikkeus koskee tällä ajalla vain lomautettuja henkilöitä.

Työttömyyspäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa, kun työttömyyspäivärahaa maksetaan ajalta 1.7. - 31.12.2020. Poikkeussäännös koskee tällä ajalla kaikkia työttömyyden muotoja (mukaan lukien lomautettuja sekä osa-aika- ja keikkatyöntekijöitä).

Palkansaajan työssäoloehto 16.3. - 31.12.2020 

Ansiopäivärahaan on oikeus, jos henkilö täyttää työttömyyttä tai lomautusta edeltävänä aikana työssäolo- ja jäsenyysehdon. Jos henkilö jää työttömäksi 1.3.2020 jälkeen, häneen voidaan soveltaa tavanomaista lyhyempää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, jos ehto ei muutoin täyttyisi. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan edellytyksenä oleva jäsenyysehto lyhennetään 13 viikkoon ja työssäoloehto lyhennetään 13 kalenteriviikkoon, jos palkansaajalla ei muutoin ole riittävästi työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja. Lyhyemmän työssäoloehdon perusteella ansaittua ansiopäivärahaa voidaa maksaa aikaisintaa 16.3.2020 alkavalta työttömyysajalta.

Jotta henkilöön voidaan soveltaa tavanomaista lyhyempää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, hänellä on oltava vähintään yksi työssäoloehtoon huomioitava viikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta ja työssäoloehdon on täytyttävä 30.12.2020 mennessä. Jos henkilö on aiemmin ollut Kelan maksaman työttömyyspäivärahan (peruspäiväraha) saajana ja sen enimmäismaksuaika on edelleen kesken, ansiopäivärahan lyhyemmän työssäolo- ja jäsenyysehdon soveltaminen edellyyttää lisäksi, että hänellä on vähintään yksi työssäoloehtoon huomioita viikko 1.7.2020 jälkeiseltä ajalta.

Henkilö ei pääse poikkeussäännöksen piiriin, jos hänen normaali, 26 kalenteriviikon työssäoloehtonsa täyttyy 1.3.2020 jälkeiselläkin ajalla. Oikeus ansiopäivärahaan tutkitaan näissä tapauksissa ensisijaisesti aina tämän eikä 13 viikon työssäolon perusteella. Edelleen poikkeussäännöksen voimassaoloaikana tavanomaista lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika on jo kesken. Työssäoloehdon täyttäminen poikkeussäännöksenkin aikana käynnistää uuden enimmäismaksuajan normaalisti. Muilta osin palkansaajan työssäoloehtoon ei tule muutoksia.

Yritystoiminnan tulojen sovittelu 11.5. - 31.12.2020

Jos yritystoiminnan tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi, tulot huomioidaan poikkeuksellisesti yrittäjän oman ilmolituksen perusteella. Tavallisesti yritystoiminnan tulot huomioidaan viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen perusteella.

Yrittäjän on itse esitettävä selvitystä tulojen vähentymisestä ja lähetettävä sovittelua varten kuukausikohtaiset kirjanpitoselvitykset tai tuloslaskelmat, joista käy ilmi yritystoiminnan kuukausittainen tulos. Poikkeussäännöksen soveltamisen alkamisajankohta on sidottu säännön mukaisen hakujakson alkamispäivään, ja sitä sovelletaan hakujaksoilla, jotka ovat alkaneet ajalla 11.5. - 31.12.2020.

Yrittäjän ei omistava perheenjäsen 16.3. - 31.12.2020

Yrittäjän ei omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänen perheenjäsenensä on päätoiminen yrittäjä. Myös yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoa lyhennetään poikkeuksellisesti 26 kalenteriviikkoon, jos 52 kalenteriviikon ehto ei täyty. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään kuusi kuukautta. Muilta osin yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoon ei tule muutoksia.

Päivärahan määrä

Päivärahan määrä lasketaan aina työssäoloehdon täyttävän työssäoloehdon keskipalkasta. 

Ohjeita päivärahan hakemiseen ja käsittelyaika

Löydät etuuden hakemista koskevia ohjeita sivulta Päivärahan hakeminen  

Kassa ei voi tutkia oikeuttasi etuuteen ilman hakemusta, joten lähetä hakemuksesi liitteineen meille kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien liitteiden toimittaminen kerralla nopeuttaa korvauksesi saamista huomattavasti. Jos kaikesta huolimatta saat hakemuksen käsittelyä koskevan lisäselvityspyynnön, toimita pyydetyt liitteet mahdollisimman pian, vaikka pyyntö sinusta tuntuisikin kummalliselta. Pyydämme aina vain niitä liitteitä, jotka ovat käsittelyn kannalta ehdottoman välttämättömiä.