Määräaikaiset muutokset

Lainmuutokset ja niiden voimassaolo

Työttömyysturvalakiin tehtiin vuonna 2020 koronapandemian ja sen taloudellisten vaikutusten vuoksi useita määräaikaisia muutoksia. Osa muutoksista on päättynyt, osan voimassaoloaikaa on jatkettu edelleen 30.9.2021 saakka. Jos pandemia pitkittyy, on mahdollista, että muutoksien voimassaoloa jatketaan edelleen uudella lailla. Kaikki muutokset on joka tapauksessa tarkoitettu väliaikaiseksi. 

Sovitellun päivärahan suojaosa 1.6.2020 - 30.9.2021

Hakujaksoilla, jotka alkavat viimeistään 30.9.2021 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on normaalia suurempi. Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto. Muutos pienentää työtulojen vaikutusta maksettavan sovitellun päivärahan määrään, jolloin päivärahaa jää maksettavaksi enemmän.

Suojaosa on 1.10.2021 lukien 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa neljän viikon hakujaksolla.

Liikkuvuusavustus 12.6.2020 - 30.9.2021

Liikkuvuusavustusta voidaan poikkeuksellisesti myöntää kokoaikatyöhön, jossa päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia (normaali edellytys kolme tuntia) tai henkilö muuttaa vastaavalle etäisyydelle työn takia. Muutos ei koske koulutuksen perusteella maksettavaa liikkuvuusavustusta. 

Poikkeussäännös koskee liikkuvuusavustusta, joka maksetaan ajalla 22.6.2020 - 30.9.2021 alkaneen työn perusteella. Lue lisää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytyksistä kohdasta liikkuvuusavustus.

Lomautettujen työvoimapoliittisten edellytysten tutkiminen 16.3.2020 - 31.12.2021

TE-toimisto ei ajalla 1.1. - 31.12.2021 tutki lomautettujen henkilöiden opintoja.

Ajalla 16.3. - 31.12.2020 TE-toimisto ei tutkinut lomautetuilta henkilöiltä kokoaikatyön hakemista, työllistymistä muussa kuin työsuhteessa tehdyssä työssä, työllistymisestä yritystoiminnassa/omassa työssä, opiskelua eikä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevaa nuorta koskevia edellytyksiä, työstä kieltäytymistä, työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyviä laiminlyöntejä. Lomautettujen tuli kuitenkin ottaa vastaan oman työnantajan tarjoamaa työtä.

Erityinen sovittelujakso poistuu 11.5.2020 - 30.9.2021

Hakujaksoilla, jotka alkavat viimeistään 30.9.2021 ei muodosteta erityistä sovittelujaksoa. Kun erityistä sovittelujaksoa ei käytetä huomioidaan sovittelu-/hakujakson aikana maksetut palkkatulot maksettavien aikojen päivärahassa, vaikka palkanmaksupäivä osuisikin ajalle, jolta päivärahaa ei makseta. Käytännössä lakimuutos on useissa tapauksissa vähentänyt lyhennetyn työpäivän lomautuksen ajalta maksettavan päivärahan määrää.

Erityistä sovittelujaksoa käytetään normaalisti pääasiassa tilanteissa, joissa henkilöllä ei ole oikeutta päivärahaan koko tavanomaiselta sovittelujaksolta (kuukausi tai neljä kalenteriviikkoa) esim. koska lomautus alkaa tai päättyy kesken sovittelujakson. Erityisellä sovittelujaksolla huomioidaan silloin vain ko. jakson aikana maksetut palkkatulot, jotka on laskennallisesti muunnettu vastaamaan täyden kuukauden palkkaa. Jos palkanmaksupäivä on jäänyt erityisen sovittelujakson ulkopuolelle, on päiväraha maksettu täysimääräisenä.

Yritystoiminnan tulojen sovittelu 11.5. - 30.9.2021

Jos yritystoiminnan tuloissa on tapahtunut muutos laajalle levinneen tartuntataudin vuoksi, tulot huomioidaan poikkeuksellisesti yrittäjän oman ilmoituksen perusteella. Tavallisesti yritystoiminnan tulot huomioidaan viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen perusteella.

Yrittäjän on itse esitettävä selvitystä tulojen vähentymisestä ja lähetettävä sovittelua varten kuukausikohtaiset kirjanpitoselvitykset tai tuloslaskelmat, joista käy ilmi yritystoiminnan kuukausittainen tulos. Poikkeussäännöstä sovelletaan hakujaksoilla, joka alkaa viimeistään 30.9.2021.

Omavastuuaika 16.3. - 31.12.2020

Normaalisti työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa 5 työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Jos omavastuuajan ensimmäinen päivä oli 16.3. - 31.12.2020 välisenä aikana, työttömyyspäiväraha maksettiin poikkeuksellisesti myös omavastuuajalta. Jos omavastuuaika tuli asetettavaksi ennen 16.3.2020 tai 1.1.2021 jälkeen, omavastuuajalta ei työssäoloehdon täyttyessä makseta työttömyyspäivärahaa.

Enimmäismaksuaika ajalla 16.3. - 31.12.2020

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerryttänyt työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa poikkeuslain aikana. Poikkeus koski vain lain voimassaoloaikana lomautettuja henkilöitä.

Työttömyyspäiväraha ei kerryttänyt työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa, kun työttömyyspäivärahaa maksettiin ajalta 1.7. - 31.12.2020. Poikkeussäännös koski tällä ajalla kaikkia työttömyyden muotoja (mukaan lukien lomautettuja sekä osa-aika- ja keikkatyöntekijöitä).

Palkansaajan työssäoloehto 16.3. - 31.12.2020 

Ansiopäivärahaan on oikeus, jos henkilö täyttää työttömyyttä tai lomautusta edeltävänä aikana työssäolo- ja jäsenyysehdon. Kun henkilö jäi työttömäksi 1.3.2020 jälkeen, häneen voitiin soveltaa tavanomaista lyhyempää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, jos ehto ei muutoin olisi täyttynyt. Tämä tarkoitti sitä, että työttömyyspäivärahan edellytyksenä oleva jäsenyysehto ja työssäoloehto täyttyi tällöin jo 13 kalenteriviikon työskentelystä jos henkilöllä oli vähintään yksi työssäoloehtoon huomioitava viikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta. Ehdon oli täytyttävä 30.12.2020 mennessä. Jos henkilö oli aiemmin ollut Kelan maksaman peruspäivärahan saajana ja sen enimmäismaksuaika oli edelleen kesken, ansiopäivärahan lyhyemmän työssäolo- ja jäsenyysehdon soveltaminen edellytti lisäksi, että hänellä oli vähintään yksi työssäoloehtoon huomioitava viikko 1.7.2020 jälkeiseltä ajalta.

Henkilö ei päässyt poikkeussäännöksen piiriin, jos hänen normaali, 26 kalenteriviikon työssäoloehtonsa täyttyi 1.3.2020 jälkeiselläkin ajalla. Tavanomaista lyhyempää työssäoloehtoa ei sovellettu työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika oli jo kesken.

Yrittäjän ei omistava perheenjäsen 16.3. - 31.12.2020

Yrittäjän ei omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänen perheenjäsenensä on päätoiminen yrittäjä. Yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoa lyhennettiin poikkeuksellisesti 26 kalenteriviikkoon, jos 52 kalenteriviikon ehto ei täyttynyt. Lisäksi edellytettiin, että henkilö oli ollut työttömyyskassan jäsen vähintään kuusi kuukautta. 

Päivärahan määrä

Päivärahan määrä lasketaan aina työssäoloehdon täyttävän työssäoloehdon keskipalkasta. 

Ohjeita päivärahan hakemiseen ja käsittelyaika

Löydät etuuden hakemista koskevia ohjeita sivulta Päivärahan hakeminen  

Kassa ei voi tutkia oikeuttasi etuuteen ilman hakemusta, joten lähetä hakemuksesi liitteineen meille kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien liitteiden toimittaminen kerralla nopeuttaa korvauksesi saamista huomattavasti. Jos kaikesta huolimatta saat hakemuksen käsittelyä koskevan lisäselvityspyynnön, toimita pyydetyt liitteet mahdollisimman pian, vaikka pyyntö sinusta tuntuisikin kummalliselta. Pyydämme aina vain niitä liitteitä, jotka ovat käsittelyn kannalta ehdottoman välttämättömiä.