Määräaikaiset muutokset

Korona-pandemia

Kiinassa käynnistyi vuoden 2020 alussa uuden koronaviruksen aiheuttama tartuntatautiepidemia ja tauti levisi nopeasti Kiinan ulkopuolelle. Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020. Epidemian leviämisen hidastamiseksi Suomen hallitus päätti 12.3.2020 ensimmäisistä suosituksista ja varautumisesta pandemian leviämisen estämiseksi. Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi.

Epidemia ja sen rajoittamistoimet ovat vähentäneet merkittävästi taloudellista toimintaa yhteiskunnassa, eivätkä yritykset ole kyenneet sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin ilman työvoiman vähentämistoimia. Tästä syystä työnantajan edellytykset tarjota työtä henkilöstölleen ovat heikentyneet nopeassa tahdissa.

Työmarkkinakeskusjärjestöt tekivätkin jo 17.3.2020 esityksen hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Järjestöjen mukaan koronavirusepidemian seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt tekivät esityksen toimista, joilla parannetaan työttömiksi tai lomautetuiksi joutuneiden palkansaajien sosiaaliturvaa.

Lainmuutosten voimaantulo ja voimassaolo

Kysymyksessä on määräaikainen laki, joka on tämän hetkisen tiedon mukaan voimassa kesäkuun 2020 loppuun. Lainmuutostarpeet on arvioitu väliaikaisiksi eivätkä ne ulotu kesä–heinäkuun jälkeiseen aikaan. Jos pandemia pitkittyy ja lain voimassaoloa on tästä syystä edelleen jatkaa, asiasta säädetään uudella lailla 1.7.2020 lukien.

Palkansaajan työssäoloehto poikkeustilanteessa

Ansiopäivärahaan on oikeus, jos henkilö täyttää työttömyyttä tai lomautusta edeltävänä aikana työssäolo- ja jäsenyysehdon. Jos henkilö jää työttömäksi 1.3.2020 jälkeen, häneen voidaan soveltaa tavanomaista lyhyempää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, jos ehto ei muutoin täyttyisi. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahan edellytyksenä oleva jäsenyysehto lyhennetään 13 viikkoon ja työssäoloehto lyhennetään 13 kalenteriviikkoon, jos palkansaajalla ei muutoin ole riittävästi työssäoloehtoa kerryttäviä viikkoja.

Jotta henkilöön voidaan soveltaa tavanomaista lyhyempää työssäolo- ja jäsenyysehtoa, hänellä on oltava vähintään yksi työssäoloehtoon huomioitava viikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta.

Henkilö ei pääse poikkeussäännöksen piiriin, jos hänen normaali, 26 kalenteriviikon työssäoloehtonsa täyttyy 1.3.2020 jälkeiselläkin ajalla. Oikeus ansiopäivärahaan tutkitaan näissä tapauksissa ensisijaisesti aina tämän eikä 13 viikon työssäolon perusteella. Edelleen poikkeussäännöksen voimassaoloaikana tavanomaista lyhyempää työssäoloehtoa ei sovelleta työssäoloehdon uudelleen täyttymisen seurannassa, jos työttömyyspäivärahan enimmäisaika on jo kesken. Työssäoloehdon täyttäminen poikkeussäännöksenkin aikana käynnistää uuden enimmäismaksuajan normaalisti. Muilta osin palkansaajan työssäoloehtoon ei tule muutoksia.

Yrittäjän ei omistava perheenjäsen

Yrittäjän ei omistavalla perheenjäsenellä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, jossa hänen perheenjäsenensä on päätoiminen yrittäjä. Myös yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoa lyhennetään poikkeuksellisesti 26 kalenteriviikkoon, jos 52 kalenteriviikon ehto ei täyty. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut työttömyyskassan jäsen vähintään kuusi kuukautta. Muilta osin yrittäjän ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehtoon ei tule muutoksia.

Päivärahan määrä

Päivärahan määrä lasketaan aina työssäoloehdon täyttävän työssäoloehdon keskipalkasta. 

Omavastuuaika 16.3.2020-30.6.2020

Normaalisti työttömyyspäivärahan maksaminen alkaa 5 työtöntä päivää vastaavan omavastuuajan jälkeen. Jos omavastuuajan ensimmäinen päivä olisi 16.3.2020-6.7.2020 välisenä aikana, työttömyyspäivärahaa maksetaan poikkeuksellisesti myös omavastuuajalta. Jos omavastuuaika tulee asetettavaksi ennen 16.3.2020 tai 7.7.2020 jälkeen, omavastuuajalta ei työssäoloehdon täyttyessä makseta työttömyyspäivärahaa.

Lomautettujen enimmäismaksuaika ajalla 16.3.2020-30.6.2020

Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kerrytä työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen ja työttömyyspäiväraha on maksettu lomautuksen perusteella ajalta 16.3.2020-30.6.2020.

Poikkeussäännös koskee kokonaan lomautettuja, lyhennetylle työviikolle lomautettuja sekä lyhennetylle työpäivälle lomautettuja ja näille maksettavaa työttömyyspäivärahaa. Lomautukseen rinnastettavan syyn tai sääesteen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha kerryttää edelleen enimmäisaikaa.

Lomautettujen työvoimapoliittisten edellytysten tutkiminen 16.3.2020-31.7.2020

TE-toimisto ei tutki lomautetuilta henkilöiltä kokoaikatyön hakemista, työllistymistä muussa kuin työsuhteessa tehdyssä työssä, työllistymisestä yritystoiminnassa/omassa työssä, opiskelua eikä ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta vailla olevaa nuorta koskevia edellytyksiä, työstä kieltäytymistä, työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan suunnitelmaan ja palveluun liittyviä laiminlyöntejä, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lomautettujen tulee kuitenkin ottaa vastaan oman työnantajan tarjoamaa työtä.

Ohjeita päivärahan hakemiseen ja käsittelyaika

Löydät etuuden hakemista koskevia ohjeita sivulta Päivärahan hakeminen.   

Kassa ei voi tutkia oikeuttasi etuuteen ilman hakemusta, joten lähetä hakemuksesi liitteineen meille kahden viikon työttömyyden tai lomautuksen jälkeen. Huolellisesti täytetty hakemus ja kaikkien liitteiden toimittaminen kerralla nopeuttaa korvauksesi saamista huomattavasti. Jos kaikesta huolimatta saat hakemuksen käsittelyä koskevan lisäselvityspyynnön, toimita pyydetyt liitteet mahdollisimman pian, vaikka pyyntö sinusta tuntuisikin kummalliselta. Pyydämme aina vain niitä liitteitä, jotka ovat käsittelyn kannalta ehdottoman välttämättömiä.

Huomaathan, että käsittely voi hakemusmäärän kasvaessa tilapäisesti ruuhkautua, joten pyydämme kärsivällisyyttä. Toivomme, että vältät käsittelyaikatiedusteluja ja seuraat käsittelyn etenemistä nettisivujen etusivulta. Poikkeuksellisen käsittelytilanteen takia työttömyyskassa ei voi vastata yksittäisiin käsittelyaikatiedusteluihin eikä kiirehtimispyyntöihin.