Liikkuvuusavustus

Työmarkkinatukena maksettava matka-avustus ja muuttokustannusten korvaus on 1.1.2017 lukien yhdistetty yhdeksi tukimuodoksi, liikkuvuusavustukseksi. Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa työtöntä ottamaan vastaan työtä pitkän matkan päästä kotoa. Avustuksen voi käyttää työn vastaanottamisesta aiheutuviin työmatka- tai muihin kustannuksiin tai työpaikkakunnalle muuttamiseen. 

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Mikäli hakemus saapuu kassalle työn alkamisen jälkeen, avustukseen ei missään tilanteessa ole oikeutta. Kassan jäsenet hakevat liikkuvuusavustusta työttömyyskassasta ja kassaan kuulumattomat hakevat avustusta Kelasta. 

Maksamisen edellytykset

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos olet työttömyysetuuteen oikeutettu ja olet vastaanottanut vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jossa säännöllinen työaikasi on vähintään 18 tuntia viikossa. 

Lisäksi edellytetään, että päivittäisen työmatkasi kesto työsuhteen alkaessa ylittää kokoaikatyössä keskimäärin 3 tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia. 

Työttömyysetuuteen oikeutettu

Ollaksesi oikeutettu liikkuvuusavustukseen, sinun on työsuhteen alkaessa tullut olla oikeutettu täyteen, vähennettyyn tai soviteltuun työttömyysetuuteen. Sinua pidetään työttömyysetuuteen oikeutettuna, jos tosiasiassa olet ennen työsuhteen alkamista saanut työttömyysetuutta. 

Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään liikkuvuusavustusoikeutta ratkaistaessa henkilöä myös silloin, jos työsuhteen alkaessa ei työttömyysetuutta ole maksettu, jos maksamisen esteenä on ollut: 

 • korvaukseton määräaika,  
 • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite,
 • työssäolovelvoite ja 
 • ansiopäivärahan omavastuuaika 

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus työsuhteen alkaessa puuttuu jostain muusta kuin edellä mainitusta syystä. Esimerkiksi estävien etuuksien saaminen tai taloudellinen etuus estävät työn alkuun ajoittuessaan avustuksen saamisen. 

Jos edellisen työsuhteen päättymisen ja uuden työsuhteen alkamisen välinen aika on lyhyt, esimerkiksi vain omavastuuajan mittainen, on työttömyysetuus joka tapauksessa haettava, jos aikeissasi on hakea uuden työsuhteen perusteella liikkuvuusavustusta. Työttömyysetuusoikeus tutkitaan vain työttömyyspäivärahahakemuksen perusteella, eikä liikkuvuusavustusoikeutta voida todeta, ellei oikeutta työttömyysetuuteen ole tutkittu.

Työmatka

Työmatkalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka sinulta kuluu tämänhetkisestä kotiosoitteestasi työpaikan osoitteeseen. Työmatka-aika lasketaan normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa kotoasi työpaikalle kuluvana keskimääräisenä matka-aikana. Matka-aikaa laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen. Matka-aikana lasketaan vain työmatkaan kuluvaa aikaa, siten esimerkiksi aikaa joka kuluu lasten viemistä hoitopaikkaan, ei lasketa matka-aikaan. 

Työsuhteen alkamisen jälkeen tapahtuvat muutokset matka-ajassa, kuten matka-ajan lyheneminen, tai muutto työntekopaikkakunnalle tai vaikkapa liikenneyhteyksien paraneminen, eivät vaikuta avustusoikeuteen. 

Avustuksen maksuaika

Liikkuvuusavustusta maksetaan avustuksen perusteena olevan työsuhteen keston mukaan.

 • Jos kyseessä on vähintään 2 kuukautta kestävä työ, maksetaan liikkuvuusavustusta 30 päivältä.
 • Jos kyseessä on vähintään 3 kuukautta kestävä työ, maksetaan liikkuvuusavustusta 45 päivältä.
 • Jos kyseessä on vähintään 4 kuukautta kestävä työ, maksetaan liikkuvuusavustusta 60 päivältä (maksimikesto).

Liikkuvuusavustusta maksetaan 5 päivältä viikossa ja aina enintään työsuhteen ajalta. Avustusjaksot ovat kiinteitä eikä niitä pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkun esteen vuoksi.

Avustuksen maksaminen alkaa työsuhteen alkamisen jälkeen, ja avustus maksetaan automaattisesti 4 viikon maksujaksoissa. Ensimmäinen maksujakso on aina lyhyempi kuin 4 viikkoa. 

Määrä ja verotus

Liikkuvuusavustuksen määrä on 32,40 euroa/brutto/päivässä eli noin 700 euroa kuukaudessa. Avustusta ei koroteta lapsikorotuksella eikä työttömyyspäivärahaan kuuluvilla korotusosilla. 

Avustuksen määrään eivät vaikuta työttömyysetuudesta vähennetyt etuudet eikä kotihoidontuki. Liikkuvuusavustus ei estä työttömyysetuuden saamista, eikä vaikuta työttömyysetuuteen. Avustusta voidaan siis myöntää myös, jos otat vastaan osa-aikatyön, jonka ajalta haet soviteltua työttömyysetuutta. 

Liikkuvuusavustuksesta pidätetään vero kuten työttömyyspäivärahasta tai vuorottelukorvauksesta. Palkkaa varten annetun verokortin mukainen ennakonpidätys on siten aina vähintään 25%. Jos toimitat muutosverokortin etuutta varten, ennakonpidätys toimitetaan korttiin merkityn pidätysprosentin mukaan. 

Rajoitukset ja maksamisen esteet

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos

 • eroat avustuksen perusteena olevasta työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut;
 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi;
 • saat työkyvyttömyysetuutta;'
 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;
 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa;
 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi;
 • saat erityishoitorahaa;
 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea;
 • saat kuntoutusrahaa;
 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta;
 • saat työuraeläkettä;
 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta;
 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa;
 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Jos liikkuvuusavustuksen perusteena oleva työsuhteesi päättyy ennen kuin se on kestänyt kahta kuukautta, peritään sinulle maksettu liikkuvuusavustus kokonaan takaisin.  

Hakeminen

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Mikäli hakemus saapuu työsuhteen alkamisen jälkeen, ei oikeutta avustukseen ole. Työsuhteen alkamisella tarkoitetaan työsopimukseen kirjattua työsuhteen alkamispäivää, vaikka työnteko tosiasiallisesti alkaisi esimerkiksi vasta tätä seuraavana päivänä. 

Liikkuvuusavustusta koskevan hakemuksen pääset täyttämään tästä. Helpoin tapa täyttää hakemus on tallentaa se omalle tietokoneelle täytettynä ja lähettää sen jälkeen WebKassan kautta kassalle. Täytetty lomake lähetetään WebKassassa kohdasta Hakemukset – Sähköiset liitteet ilman hakemusta. 

Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta. 

Voit myös postittaa hakemuksesi meille. Postiosoitteen löydät tämän sivun alalaidasta. 

Matka- ja yöpymiskustannukset

TE-toimisto voi lisäksi korvata työttömän työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia, korvausta voi tietyin edellytyksin saada esimerkiksi matkoista työhaastatteluun. Siitä mitä kustannuksia TE-toimisto korvaa ja millä perusteella, voit lukea enemmän TE-toimiston verkkosivuilta. Matka- ja yöpymiskorvaukset myöntää ja maksaa aina TE-toimisto.