Liikkuvuusavustus

Työttömyysturvalakiin tehtiin vuonna 2020 joukko määräaikaisia muutoksia koronavirusepidemian aiheuttamien elinkeinoelämän häiriöiden takia. Muutokset vaikuttavat esim. soviteltavan päivärahan määrään. Osa muutoksista koski vain lomautettuja ja osa muutoksista kaikkia työttömiä. Osa muutoksista  on päättynyt, osan voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti. Lue lisää muutoksista kohdasta määräaikaiset muutokset. 

 
Liikkuvuusavustuksen tarkoituksena on kannustaa työtöntä ottamaan vastaan työtä pitkän matkan päästä kotoa. Avustuksen voi käyttää työn vastaanottamisesta aiheutuviin työmatka- tai muihin kustannuksiin tai työpaikkakunnalle muuttamiseen. 

Liikkuvuusavustuksen hakuaika on 3 kuukautta takautuvasti. Liikkuvuusavustusta voi hakea työsuhteen tai koulutuksen alkamisen jälkeen. Kassan jäsenet hakevat liikkuvuusavustusta työttömyyskassasta ja kassaan kuulumattomat hakevat avustusta Kelasta. 

Maksamisen edellytykset

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa, jos olet työttömyysetuuteen oikeutettu ja olet vastaanottanut vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn. Oikeutta avustukseen ei synny, jos työsuhde sovitaan ensin esim. yhdeksi kuukaudeksi ja sopimusta jatketaan välittömästi tämän jälkeen uudella työsopimuksella kahden kuukauden ajan. Työsuhteen keston tulee työsuhteen alkaessa olla sovittu vähintään 2 kuukauden mittaiseksi jotta oikeus liikkuvuusavustukseen voi syntyä.

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää myös vähintään 2 kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen perusteella. Edellytyksenä on, että päivittäisen työmatkasi kesto koulutuksen tai työsuhteen alkaessa ylittää kokoaikatyössä keskimäärin 3 tuntia ja osa-aikatyössä keskimäärin 2 tuntia.

Huomaa koronapandemiasta johtuva poikkeus: Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää kokoaikatyöhön, jos päivittäisen työhön liittyvän matkan kesto työn alkaessa ylittää keskimäärin kaksi tuntia tai henkilö muuttaa vastaavalle etäisyydelle työn takia. Muutos ei koske koulutuksen perusteella maksettavaa liikkuvuusavustusta. Muutos on väliaikainen ja koskee ajalla 12.6.2020 - 31.3.2021 alkaneita työsuhteita.

Työttömyysetuuteen oikeutettu

Ollaksesi oikeutettu liikkuvuusavustukseen sinun on työsuhteen alkaessa tullut olla oikeutettu täyteen, vähennettyyn tai soviteltuun työttömyysetuuteen. Sinua pidetään työttömyysetuuteen oikeutettuna, jos tosiasiassa olet ennen työsuhteen alkamista saanut työttömyysetuutta. 

Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään liikkuvuusavustusoikeutta ratkaistaessa henkilöä myös silloin, jos työsuhteen alkaessa ei työttömyysetuutta ole maksettu, jos maksamisen esteenä on ollut: 

 • korvaukseton määräaika,  
 • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite,
 • työssäolovelvoite ja 
 • ansiopäivärahan omavastuuaika 

Liikkuvuusavustusta ei voida myöntää, jos työttömyysetuusoikeus työsuhteen alkaessa puuttuu jostain muusta kuin edellä mainitusta syystä. Esimerkiksi estävien etuuksien saaminen tai taloudellinen etuus estävät työn alkuun ajoittuessaan avustuksen saamisen. 

Jos edellisen työsuhteen päättymisen ja uuden työsuhteen alkamisen välinen aika on lyhyt, esimerkiksi vain omavastuuajan mittainen, on työttömyysetuus joka tapauksessa haettava, jos aikeissasi on hakea uuden työsuhteen perusteella liikkuvuusavustusta. Työttömyysetuusoikeus tutkitaan vain työttömyyspäivärahahakemuksen perusteella, eikä liikkuvuusavustusoikeutta voida todeta, ellei oikeutta työttömyysetuuteen ole tutkittu.

Työmatka

Työmatkalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka sinulta kuluu tämänhetkisestä kotiosoitteestasi työpaikan osoitteeseen. Työmatka-aika lasketaan normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa kotoasi työpaikalle kuluvana keskimääräisenä matka-aikana. Matka-aikaa laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös kulkuvälineiden vaihtaminen odotusaikoineen. Matka-aikana lasketaan vain työmatkaan kuluvaa aikaa, siten esimerkiksi aikaa joka kuluu lasten viemistä hoitopaikkaan, ei lasketa matka-aikaan. 

Matka-aika lasketaan nopeimman käytettävissä olevan kulkuvälineen mukaan. Matkaan kuluva aika lasketaan auton perusteella, jos se on julkisia kulkuneuvoja nopeampi ja avustuksen hakijalla on sellainen käytössään työsuhteen tai koulutuksen alkaessa. 

Työsuhteen alkamisen jälkeen tapahtuvat muutokset matka-ajassa, kuten matka-ajan lyheneminen, tai muutto työntekopaikkakunnalle tai vaikkapa liikenneyhteyksien paraneminen, eivät vaikuta avustusoikeuteen. 

Avustuksen maksuaika

Liikkuvuusavustusta maksetaan 5 päivältä viikossa ja aina enintään työsuhteen ajalta. Avustusjakso ei ole sama kuin maksettavien päivien määrä, joten esim.30 päivän avustusjaksolla on kuukaudesta riippuen 20 - 22 maksupäivää.

 • Jos kyseessä on vähintään 2 kuukautta kestävä työ, avustusjakso on 30 kalenteripäivää
 • Jos kyseessä on vähintään 3 kuukautta kestävä työ, avustusjakso on 45 kalenteripäivää
 • Jos kyseessä on vähintään 4 kuukautta kestävä työ, avustusjakso on 60 kalenteripäivää (maksimikesto).

Osa-aikatyön ajalta avustusta maksetaan vain tehdyiltä työpäiviltä. Avustusjaksot ovat kiinteitä eikä niitä pidennetä, vaikka liikkuvuusavustuksen maksaminen keskeytyisi väliaikaisesti jonkun esteen vuoksi.

Avustuksen maksaminen alkaa työsuhteen alkamisen jälkeen, ja avustus maksetaan automaattisesti 4 viikon maksujaksoissa. Ensimmäinen maksujakso on aina lyhyempi kuin 4 viikkoa. 

Määrä ja verotus

Liikkuvuusavustuksen määrä on 33,78 euroa/brutto/päivässä eli noin 700 euroa kuukaudessa. 

Liikkuvuusavustuksen lapsikorotus on yhdestä alle 18-vuotiaasta huollettavasta lapsesta 5,30 €, kahdesta lapsesta 7,78 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,03 € päivässä.

Mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voit saada liikkuvuusavustusta korotettuna. Korotusosan määrä on 4,79 € päivässä.

Avustuksen määrään eivät vaikuta työttömyysetuudesta vähennetyt etuudet eikä kotihoidontuki. Liikkuvuusavustus ei estä työttömyysetuuden saamista, eikä vaikuta työttömyysetuuteen. Avustusta voidaan siis myöntää myös, jos otat vastaan osa-aikatyön, jonka ajalta haet soviteltua työttömyysetuutta. 

Liikkuvuusavustuksesta pidätetään vero kuten työttömyyspäivärahasta tai vuorottelukorvauksesta. Palkkaa varten annetun verokortin mukainen ennakonpidätys on siten aina vähintään 25%. Jos toimitat muutosverokortin etuutta varten, ennakonpidätys toimitetaan korttiin merkityn pidätysprosentin mukaan. 

Rajoitukset ja maksamisen esteet

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos

 • eroat avustuksen perusteena olevasta työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut;
 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi;
 • saat työkyvyttömyysetuutta;'
 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;
 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa;
 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi;
 • saat erityishoitorahaa;
 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea;
 • saat kuntoutusrahaa;
 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta;
 • saat työuraeläkettä;
 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta;
 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa;
 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.

Jos liikkuvuusavustuksen perusteena oleva työsuhteesi päättyy ennen kuin se on kestänyt kahta kuukautta, peritään sinulle maksettu liikkuvuusavustus kokonaan takaisin.  

Hakeminen

Liikkuvuusavustusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa työsuhteeseen liittyvän koulutuksen tai työsuhteen alkamisesta. 

Liikkuvuusavustusta koskevan hakemuksen pääset täyttämään tästä. Helpoin tapa täyttää hakemus on tallentaa se omalle tietokoneelle täytettynä ja lähettää sen jälkeen WebKassan kautta kassalle. Hakemukseen tulee liittää kopio työsopimuksesta.

Jos haet liikkuvuusavustusta yli kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen perusteella, suosittelemme, että teet hakemuksesi sitten, kun sinulla on työsopimus. 

Voit myös postittaa hakemuksesi meille. Postiosoitteen löydät tämän sivun alalaidasta. 

Matka- ja yöpymiskustannukset

TE-palvelu voi lisäksi korvata työttömän työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia, korvausta voi tietyin edellytyksin saada esimerkiksi matkoista työhaastatteluun. Siitä mitä kustannuksia TE-palvelu korvaa ja millä perusteella, voit lukea enemmän TE-palveluiden verkkosivuilta. Matka- ja yöpymiskorvaukset myöntää ja maksaa aina TE-palvelut.