Vuodenvaihteen lakimuutokset ja liikkuvuusavustus

Eduskunta on hyväksynyt joukon lakimuutoksia, joista tiivistelmä alla.

1. ETUUDEN MÄÄRÄ

Päivärahan taso laskee 1.1.2017 lukien. Etuuden määrä laskee noin 4-10 euroa kuukaudessa niillä, joille ei makseta korotettua ansio-osaa. Korotettua ansio-osaa saavien päivärahan määrä laskee 10:stä eurosta aina muutamiin satoihin euroihin kuukaudessa. Myös lapsikorotus laskee, enimmillään noin 1,70 € kuukaudessa.

Yksityiskohtaisemman uutisen asiasta voi lukea Työttömyyskassojen yhteisjärjestö TYJ:n sivulta www.tyj.fi.

Miten muutos vaikuttaa sinun päivärahaasi? 

Lakimuutoksen tarkan vaikutuksen päivärahaasi saat tietää/näet vasta, kun tammikuun päivärahat on maksettu. Työttömyyskassa ei tiedä etukäteen miten lakimuutos sinun päivärahaasi tarkalleen vaikuttaa, eikä kassalla ole olemassa sellaista laskuria, josta asia olisi mahdollista etukäteen tarkistaa. Päivärahan määrän muutoksesta ei siis kannata ottaa yhteyttä kassaan, koska me emme tällä hetkellä VOI vastata kysymykseesi siitä, mikä on sinun päivärahasi määrä 1.1.2017 lukien.

2. ENIMMÄISMAKSUAIKA

Enimmäismaksuaika lyhenee 500 päivästä 400 päivään niillä, joilla on yli 3 vuotta työhistoriaa ja 400 päivästä 300 päivään niillä, joilla on alle 3 vuotta työhistoriaa.

Etuuden maksaminen työttömyyskassasta päättyy enimmäismaksuajan täyttyessä.

Enimmäismaksuaika on edelleen 500 päivää henkilöllä, joka täyttää työssäoloehdon 58 vuotta täytettyään. Lisäksi edellytetään, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden ajalta.

Miten muutos vaikuttaa sinun päivärahaasi?

Jos työttömyyspäivärahasi maksaminen on alkanut ennen 1.1.2017, sinulla on työhistoriasi perusteella oikeus saada työttömyyspäivärahaa joko 500 tai 400 päivältä riippuen siitä, onko sinulla ennen työttömyyttä työhistoriaa yli vai alle 3 vuotta.

Jos työttömyyspäivärahasi maksaminen alkaa vasta 1.1.2017 jälkeen, enimmäismaksuaikasi määräytyy uusien säännösten perusteella.

Silloin, kun työssäoloehtosi täyttyy vuoden 2017 aikana uudelleen, siirryt uuden enimmäismaksuajan piiriin työssäoloehdon täyttymisestä lukien ja enimmäismaksuaikasi lyhenee 100 päivällä 400 tai 300 päivään riippuen työhistoriasi pituudesta.

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen täytettyäsi 58 vuotta, sinulle voidaan maksaa etuutta edelleen 500 päivältä.

3. OMAVASTUUAIKA PITENEE

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa ja silloin, kun työssäoloehto täyttyy työttömyysaikana uudelleen. Uusi omavastuuaika asetetaan enintään kerran vuodessa.

Omavastuuaika pitenee 5 päivästä 7 päivään. Seitsemän päivän omavastuuaika asetetaan 1.1.2017 jälkeen alkaviin työttömyysjaksoihin.

Miten muutos vaikuttaa sinun päivärahaasi?

Jos täytät työssäoloehdon uudelleen 1.1.2017 jälkeen ja edellinen omavastuuaika on asetettu sinulle yli vuosi sitten, etuuden maksaminen alkaa uudelleen omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaikasi on tuolloin 7 työtöntä päivää vastaava aika.

4. OIKEUS KOROTETTUUN ANSIO-OSAAN PITKÄN TYÖURAN PERUSTEELLA KUMOTAAN

Henkilöille, joilla on pitkä (yli 20 vuoden) työura, on aiemmin voitu myöntää korotettua ansio-osaa enintään 90 päivältä. Etuus on maksettu suurempana tämän aikaa.

Pitkän työuran perusteella maksettu korotettua ansio-osa poistuu 1.1.2017 lukien kokonaan.

Miten tämä vaikuttaa sinun päivärahaasi?

Jos saat korotettua ansio-osaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, voit edelleen saada korotettua ansio-osaa enintään 200 päivältä.

Jos työsuhteesi on päättynyt ennen 1.1.2017 sinulla voi olla oikeus saada korotettua ansio-osaa pitkän työuran perusteella 30.6.2017 saakka. Lain siirtymäsäännösten perusteella korotetun ansio-osan maksaminen pitkän työuran perusteella päättyy 30.6.2017. Oikeus päättyy silloinkin, vaikka sitä ei olisi ehditty maksaa 90 päivältä.

Korotettujen ansio-osien määrä pienenee 1.1.2017 lukien. Määrää koskevasta muutoksesta lisätietoa löydät tarkemmin kohdasta 1.

5. OMAEHTOISET OPINNOT JA KULUKORVAUS

Sellaisiin omaehtoisiin opintoihin, jotka alkavat 1.1.2017 jälkeen, ei enää makseta kulukorvausta lainkaan.

Omaehtoisten opintojen edellytyksiä väljennetään ja opintojen enimmäisaika pitenee 48 kuukauteen silloin, kun kyse on perusopetuksen oppimäärän suorittamisesta.

Miten tämä muutos vaikuttaa sinun päivärahaasi?

Jos saat työttömyysetuutta ja olet aloittanut omaehtoiset opinnot ennen 1.1.2017, sinulle maksetaan edelleen kulukorvausta. Kulukorvauksen määrä on edelleen 9 €/päivä silloin, kun opiskelu tapahtuu työssäkäyntialueella ja 18 €/päivä, kun opiskelu tapahtuu työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Jos aloitat uudet työttömyysetuudella tuettavat omaehtoiset opinnot 1.1.2017 jälkeen, sinulle ei myönnetä kulukorvausta opintoihisi.

6. 90 PÄIVÄN KARENSSI

Jos työtön kieltäytyy avoimesta työpaikasta (kokoaikainen tai osa-aikainen työ), johon hänet on valittu, hänelle asetetaan 90 päivän karenssi nykyisen 60 päivän karenssin sijasta. Jos työsuhde kestäisi enintään kaksi viikkoa, korvauksettoman määräajan kesto on 30 päivää.

Karenssin ajalta ei makseta päivärahaa.

Muille kuin lomautetuille ja lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella työttömyysetuutta saaville, korvaukseton määräaika alkaa vasta 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä.

Karenssin voisi välttää tehostamalla työnhakua ja menemällä työhön, jos sopivaa työtä on tarjolla.

Miten tämä voi vaikuttaa sinuun?

Jos kieltäydyt avoimesta työpaikasta johon sinut on valittu, sinulle asetetaan 90 päivän karenssi 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä lukien.

Esimerkki: sinut valitaan työhön joka alkaisi 1.3.17 lukien. Kieltäydyt työstä, joten sinulle asetetaan 90 päivän karenssi 31.3.2017 lukien. Sinulle ei makseta päivärahaa ajalta 31.3.17–28.6.17 lainkaan. Päivärahan maksaminen alkaa uudelleen 29.6. lukien, jos täytät työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset.  Voit välttää karenssin, jos löydät muita töitä 1.3.-30.3. välisenä aikana. HUOM! Jos olet lomautettu ja kieltäydyt töistä, karenssisi alkaa 1.3.2017 lukien.

7. LIIKKUVUUSAVUSTUS

Työttömyyskassa alkaa maksaa uutta etuutta, liikkuvuusavustusta 1.1.2017 lukien.

Lain mukaan liikkuvuusavustusta voidaan myöntää työttömyysetuuteen oikeutetulle henkilölle, joka vastaanottaa vähintään kaksi kuukautta kestävän työsuhteessa tehtävän työn, jossa säännöllinen työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa.

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää henkilölle, joka on sen perusteena olevan työsuhteen alkaessa oikeutettu täyteen, vähennettyyn tai soviteltuun työttömyysetuuteen. Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään henkilöä, joka tosiasiassa saa työttömyysetuutta liikkuvuusavustuksen perusteena olevan työsuhteen alkaessa ja henkilöä, jolle ei makseta työttömyysetuutta seuraavista syistä

  • karenssi,
  • alle 25-vuotiasta koskeva ammatilliseen koulutukseen liittyvä rajoite,
  • työssäolovelvoite ja
  • ansiopäivärahan omavastuuaika.

Etuusoikeus edellyttää lisäksi, että työmatkan kesto työsuhteen alkaessa on

  • kokoaikatyössä keskimäärin yhteensä yli kolme tuntia päivässä ja
  • osa-aikatyössä keskimäärin yhteensä yli kaksi tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustuksen määrä on 32,40 €/päivä ja sitä maksetaan työsuhteen kestosta riippuen enintään kahden kuukauden ajan. Etuudet, jotka estävät ansiopäivärahan saamisen, estävät myös liikkuvuusavustuksen saamisen. Ansiopäivärahasta vähennettävät etuudet (esim. lasten kotihoidontuki) eivät vaikuta liikkuvuusavustukseen.

Liikkuvuusavustusta on haettava ennen työsuhteen alkamista. Hakemuslomakkeen löydät TYJ:n sivuilta www.tyj.fi.

8. PALKKATUKITYÖ JA TYÖSSÄOLOEHTO

Palkkatukityö on työtä, jonka palkkakustannuksiin työnantaja saa tukea TE-toimistosta.

1.1.2017 lukien palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Tämä tarkoittaa sitä, että täyttääkseen 26 viikon työssäoloehdon, henkilön on työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa.

Palkkatukityön enimmäiskestoa lyhennetään 24 kuukaudesta 12 kuukauteen.

Työssäoloehto kertyy jatkossakin täytenä silloin, jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistymisvelvoitteen perusteella.

Miten tämä vaikuttaa sinuun?

Jos työllistyt palkkatukityöhön, huomioi, että palkkatukityöstä vain 75% luetaan työssäoloehtoa kerryttäväksi ajaksi. Jos työllistyt palkkatukityöhön 26 viikon ajaksi, työssäoloehtosi ei täyty uudelleen työn päättyessä, koska sinulle on kertynyt ehtoon luettavia viikkoja vain 19 kappaletta.

Jos sinut työllistetään ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, muutos ei vaikuta työssäoloehtosi kertymään lainkaan.

Lisätietoja palkkatuella työllistymisestä saat TE-toimistoista.

9. ELÄKEUUDISTUS

Työuraeläke

Eläkeuudistuksen myötä syntyy kokonaan uusi eläkelaji, työuraeläke. Eläke on ansiopäivärahan saamisen estävä eläke.

Osittain varhennettu vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei vaikuta ansiopäivärahaoikeuteen ja molempia voi saada samaan aikaan.

Lisätietoja eläkeuudistuksesta saat omasta eläkeyhtiöstä tai Kelasta.

10. MUITA MUUTOKSIA

Työttömän määräaikaishaastattelu

Työtön haastatellaan ensimmäisen kerran kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta. TE-toimisto voi olla järjestämättä tätä ensimmäistä haastattelua, jos se on ilmeisen tarpeetonta, esimerkiksi siksi, että henkilö työllistymässä nopeasti uudelleen. Lakimuutoksen myötä TE-toimiston on kuitenkin järjestettävä työttömälle haastattelu viimeistään kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen ja tämän jälkeen aina kolmen kuukauden välein. Haastattelun yhteydessä on tarkoitus aina tarkistaa henkilön työllistymissuunnitelma tai tätä korvaava suunnitelma.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Ammattitaitosuoja

Ammattitaitosuoja määräytyy kuten aiemmin työnhakijan koulutuksen tai työkokemuksen perusteella ja on kestoltaan kolme kuukautta. TE-toimistolla on jatkossa kuitenkin mahdollisuus poistaa ammattitaitosuoja, jos työnhakijan koulutusta ja työkokemusta vastaavaa työtä ei ole tarjolla.

Työttömällä ei lisäksi ole enää kolmen kuukauden ammattitaitosuoja-ajan jälkeen pätevää syytä kieltäytyä tarjotusta kokoaikaisesta työstä, vaikka työstä maksettava palkka jäisi pienemmäksi kuin työttömänä ollessa maksettu työttömyysetuus. Työttömyyden jatkuessa työnhakija on velvollinen ottamaan vastaan myös pienempipalkkaista kokoaikatyötä.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Työn vastaanottovelvollisuutta tiukennetaan

Kokoaikatyö on jatkossa velvollisuus ottaa vastaan, vaikka työstä saatava palkka, josta on vähennetty työn vastaanottamisesta aiheutuvat kulut (käytännössä matkakustannukset) jää pienemmäksi kuin henkilön työttömänä saama ansiopäiväraha. Säännöstä ei sovelleta edellä kerrotun ammattitaitosuojan aikana.

Jos henkilö kieltäytyy työstä, kieltäytyminen johtaa 90, 60 tai 30 päivän karenssiin, jonka ajalta ei makseta työttömyysetuutta.

Velvollisuus osallistua työvoimapalveluihin

Työtön voidaan velvoittaa osallistumaan pääsääntöisesti kaikkiin hänelle tarjottuihin palveluihin, vaikka palvelusta ei ole sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sen korvaavassa suunnitelmassa.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Työssäkäyntialueen ulkopuolella oleva työsuhde

Työssäkäyntialuetta koskeva säännös kumotaan 1.1.2017 lukien kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa alueellinen velvoite työn vastaanottamiselle määritellään matka-aikana, ei kilometreinä.

Työttömyysturvalaista poistetaan mahdollisuus erota työssäkäyntialueen ulkopuolella (80 kilometriä kotoa) olevasta työstä työttömyysetuutta menettämättä, jos kokoaikatyön työmatkoihin kuluu päivässä keskimäärin enintään kolme tuntia. Henkilöllä on pätevä syy erota työstä ainoastaan kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta, jos päivittäisen työmatkan kesto ylittää

  • kokoaikatyössä keskimäärin kolme tuntia päivässä ja
  • osa-aikatyössä keskimäärin kaksi tuntia päivässä.

Jos henkilö 1.1.2017 jälkeen eroaa työstä vedoten työmatkaan ja siihen kuluvaan aikaan, matka-aika on pätevä syy erota työstä vain, jos työmatka-aika ylittää edellä kerrotut ajat. Jos työmatka-aika ei ylity, henkilölle seuraa joko 90 tai 60 päivän mittainen karenssi, jonka ajalta ei makseta päivärahaa.

Oman auton käyttämistä työmatkoihin edellytetään jatkossa myös työssäkäyntialueen ulkopuolella. Oman auton hankkimista ei kuitenkaan edellytetä jatkossakaan.

Lisätietoja TE-toimistosta.

Rekrytointikokeilu

Rekrytointikokeilun avulla työntekijä ja työnantaja voivat selvittää, sopiiko henkilö työhön. Kokeilu voi enimmillään kestää yhden kuukauden. Jos henkilö palkataan työhön rekrytointikokeilun jälkeen, kokeiluaika vähennetään koeajasta.

TE-toimisto ei oma-aloitteisesti ohjaa ketään rekrytointikokeiluun. Te-toimisto voi ohjata rekrytointikokeiluun, jos työnhakija ja työnantaja sitä yhdessä te-toimistosta pyytävät. Jos kokeilu ei johda työnhakijan työllistymiseen, on työnantajan annettava TE-toimistolle tieto siitä, mistä syystä työsuhdetta ei syntynyt.

Kokeilun ajalta maksetaan työttömyysetuus. Kokeilun ajalta ei voi saada korotettua ansio-osaa eikä kulukorvausta.

Koska kokeilu on vapaaehtoinen, ei siitä kieltäytymisestä eikä sen keskeyttämisestä aiheudu henkilölle karenssia. Jos henkilölle tarjotaan kokeilun aikana tai sen jälkeen työtä, henkilö ei ilman pätevää syytä voi kieltäytyä tarjotusta työstä vetoamalla kokeiluun osallistumiseen. Työstä kieltäytymisestä syystä aiheutuu karenssi, jonka ajalta henkilöllä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. 

Lisätietoja TE-toimistosta

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy Kelalle

Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyy 1.1.2017 lukien Kelalle.

Lisätietoja perustoimeentulotuen saamisen perusteista ja hakemisesta saat Kelasta.