Työtulojen huomioimiseen muutoksia touko-kesäkuusta 2020 alkaen

Työttömyyden ja lomautuksen aikaisten työtulojen huomioimiseen on tullut kaksi määräaikaista lakimuutosta, jotka useimmilla jäsenillämme vaikuttavat päivärahaan kesäkuun alusta lukien.

Palkkatulojen suojaosa nousee

Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 1.6. - 31.10.2020 palkkatulojen suojaosa eli raja, jonka alle jäävät bruttotulot eivät vaikuta työttömyyspäivärahaan lainkaan, on aiempaa suurempi.

Suojaosuus on kuukauden jaksolla 500 euroa brutto (aiemmin 300 e) ja neljän viikon jaksolla 465 euroa brutto (aiemmin 279 e).

Kaikki työpäivät ja työtunnit tulee edelleen ilmoittaa päivärahahakemuksissa (nille päiville, joina työ on tehty), vaikka niistä maksettava palkka jäisikin alle suojaosan. Työtuntitietoja tarvitaan edelleen mm. uuden työssäoloehdon kertymisen seurantaa varten.

Erityinen sovittelujakso poistuu

Hakujaksoilla, jotka alkavat ajalla 11.5. – 31.10.2020 ei muodosteta erityistä sovittelujaksoa. Ennen lakimuutosta erityistä sovittelujaksoa on käytetty mm. tilanteissa, joissa hakujakso on normaalia lyhyempi tai joissa koko hakujaksolta ei ole oikeutta päivärahaan. Erityisellä sovittelujaksolla on huomioitu vain ko. jakson aikana maksetut palkkatulot, jotka on laskennallisesti muunnettu vastaamaan täyden kuukauden palkkaa. Jos palkanmaksupäivä on jäänyt erityisen sovittelujakson ulkopuolelle, on päiväraha maksettu täysimääräisenä.

Erityisen sovittelujakson poistuessa käytöstä koko sovittelu/hakujakson aikana maksetut palkkatulot huomioidaan maksettavien aikojen päivärahassa, vaikka palkanmaksupäivä osuisikin ajalle, jolta päivärahaa ei makseta.

Esim. 1  
Kokoaikaisesta työstä lyhennetylle työpäivälle lomautettu henkilö tekee töitä 4 tuntia päivä joka arkipäivä. Hän hakee päivärahaa ajalta 1. – 31.5.20. Toukokuun palkat on maksettu maksupäivällä 29.5.20. Lyhennetyn työpäivän lomautuksissa työtunnit huomioidaan vain sille kalenteriviikolle, jona palkka on maksettu. Koska koko kuukaudelta maksettujen työtuntien määrä (20 h/vko x 4 vko) ylittää 80 % yhden työviikon täydestä työajasta, hylätään hakemus palkanmaksupäivän mukaiselta kalenteriviikolta 25. – 31.5.20. Koska oikeutta päivärahaa ei ole koko hakujaksolta, muodostetaan ajalle 1. – 24.5.20 erityinen sovittelujakso. Koska ajalla 1. – 24.5.20 ei ole palkanmaksupäivää, maksetaan päiväraha täysimääräisenä (tehdyistä työtunneista huolimatta).

Sama henkilö on edelleen lomautettuna lyhennetylle työpäivälle. Hän hakee päivärahaa ajalta 1. – 30.6.20. Kesäkuun palkat on maksettu maksupäivällä 30.6.20. Koska koko kuukaudelta maksettujen työtuntien määrä (20 h/vko x 4,5 vko) ylittää 80 % yhden työviikon täydestä työajasta, hylätään hakemus palkanmaksupäivän mukaiselta kalenteriviikolta 29.6. – 5.7.20. Koska lakimuutoksen takia erityistä sovittelujaksoa ei enää muodosteta, katsotaan sovittelujaksoksi kielteisestä päätöksestä huolimatta aika 1. – 30.6.20. Päiväraha ajalta 1. – 28.6.20 sovitellaan 30.6.20 maksussa olleilla palkoilla.

Esim. 2
Työtön henkilö tekee keikkatöitä ajalla 1. – 14.5.20 ja on ajan 15. – 31.5.20 yli 2 viikkoa kestävässä kokoaikaisessa työssä. Keikkatöiden palkat maksetaan maksupäivällä 29.5.20. Koska ajalta 15. – 31.5.20 ei ole oikeutta päivärahaan kokoaikaisen työn vuoksi, muodostetaan ajalle 1. – 14.5.20 erityinen sovittelujakso. Koska ajalla 1. – 14.5.20 ei ole palkanmaksupäivää, maksetaan päiväraha täysimääräisenä ajalta 1. – 14.5.20 (tehdyistä työtunneista huolimatta). Keikkapalkkoja, jotka maksettiin 29.5.20 ei huomioida päivärahassa, koska palkat on maksettu erityisen sovittelujakson ulkopuolella (eli kokoaikatyön aikana).

Sama henkilö tekee keikkatöitä 1. – 18.6.20 ja aloittaa 19.6.20 kokoaikatyön, joka jatkuu syyskuulle asti. Ajan 15. – 31.5.20 kokoaikatyön palkat maksetaan 15.6.20 ja ajan 1. – 18.6.20 keikkatöiden palkat maksetaan 30.6.20. Koska lakimuutoksen takia erityistä sovittelujaksoa ei enää muodosteta, katsotaan sovittelujaksoksi 1. – 30.6.20, vaikka henkilö on aloittanut kokoaikaisen työn 19.6.20. Kaikki jaksolla 1.- 30.6.20 maksetut, sovittelun piiriin kuuluvat palkat huomioidaan siten ajan 1. – 18.6.20 päivärahassa. Päiväraha ajalta 1. – 18.6.20 maksetaan 30.6.20 maksussa olleilla keikkapalkoilla soviteltuna. Maksupäivällä 15.6.20 maksettuja palkkoja ei huomioida, koska yli 2 viikkoa kestävän kokoaikatyön palkat eivät koskaan ole sovittelun piirissä.

Lakimuutosten vaikutukset alkavat eri aikaan

Kummankin lakimuutoksen soveltamisen alkamisajankohta on sidottu hakujakson alkamispäivään. Erityisen sovittelujakson poistumista sovelletaan hakujaksoihin, jotka alkavat 11.5.20 tai sen jälkeen ja suojaosan nostoa sovelletaan hakujaksoihin, jotka alkavat 1.6.20 tai sen jälkeen.

Monet jäsenistämme hakevat päivärahaa kalenterikuukausittain, joten heillä kummankin lakimuutoksen vaikutus alkaa 1.6.20. Jos päivärahan hakurytmi on 4 viikkoa tai kuukauden jakso keskeltä kalenterikuukautta keskelle seuraavaa kalenterikuukautta, lakimuutosten vaikutukset alkavat eri ihmisillä eri aikaan – riippuen siitä, mistä kohtaa kunkin henkilö hakujaksot katkeavat.

esim.1
Henkilö hakee päivärahaa kalenterikuukausittain 1. – 31.5.20, 1. – 30.6.20 jne. Kumpaakin lakimuutosta sovelletaan häneen 1.6.20 alkaen.

esim.2
Henkilö hakee päivärahaa kuukauden jaksoissa 7.5. – 6.6.20, 7.6. – 6.7.20 jne. Kumpaakin lakimuutosta sovelletaan häneen vasta 7.6.20 alkaen.

esim. 2
Henkilö hakee päivärahaa neljän viikon jaksoissa 20.4. – 17.5.20, 18.5. – 14.6.20, 15.6. – 12.7.20 jne. Erityisen sovittelujakson poistumista koskevaa lakimuutosta sovelletaan häneen 18.5.20 alkaen. Suojaosan nostoa koskevaa lakimuutosta sovelletaan häneen 15.6.20 alkaen.